Möbler och andra inventarier

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Inom kategorin finns bland annat kontorsmöbler, leksaker, tavlor och konst, mattor och andra textilier.

För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till vissa möbler, exempelvis inom sjukvården vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till möbler och andra inventarier ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För vård och sjukvård kan högre temperaturer innebära större risker för smittspridning och i övrigt större tillväxttakt av bakterier eller andra patogener. Hur ytor på möbler och inventarier är utformade kan ur denna aspekt bli viktiga avseende på hur lätt eller svårt det är att hålla dessa rena och/eller desinficera dem. För att avgöra om det är en aspekt som behöver beaktas i upphandling eller avrop bör vård- eller sjukvårdsprofessionen rådfrågas för de enskilda fallet.

Det finns i övrigt sannolikt inget behov av att ställa krav på klimatanpassning vid upphandling av möbler och inventarier. Men klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs möblerna/inventarierna användas av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningar större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.