Catering, måltidsleveranser och drift av kök

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Högre temperaturer och värmeböljor gör det svårare att hålla varor kylda i alla led, kylkedjor bryts. Det kan leda till problem i produktion, lagerhållning och distributionsled. Skyfall, översvämningar och stormar kan ge skador på infrastruktur, vilket i sin tur kan ge problem med såväl produktion som transport.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För catering och måltidsleveranser kan det vara viktigt att säkerställa att kylkedjorna är intakta och att dagar med högre värme inte gör att mat och måltider som levereras exponeras för felaktiga temperaturer. Särskilt viktigt kan det vara avseende måltidsleveranser till äldre personer och till personer i andra riskgrupper.

Vid drift av kök kan högre temperaturer och värmeböljor riskera att påverka arbetsmiljön så att driften störs eller måste avbrytas.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Inför måltidsplaneringen och upphandlingen bör risker kopplade till extremväder och klimatförändring identifieras. Vikten av obrutna kylkedjor bör beaktas särskilt. När krav på driftsäkerhet ställs kan sådana krav också beakta vilka tekniska lösningar, insatser eller rutiner leverantörerna har för att minska påverkan från effekterna av högre temperaturer och värmeböljor på driftsäkerheten.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.