Gods- och varutransporter

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör tjänster för varu-, gods- eller materialtransporter.

Kategorin innehåller olika former av transporttjänster för gods, exempelvis leveranser av beställda varor, livsmedelsleveranser till skolor och sjukhus, avfallstransporter, budtjänster med mera.

Trafiken är känslig för störningar. Trafikstörningar kan inträffa vid extremt regn, snöoväder, storm, översvämningar mm. Järnvägstransporter kan också påverkas vid långvariga värmeböljor.

För samhällsviktig verksamhet kan transportsystemet vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan störningar ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen, där fungerande transporter är viktiga, identifiera eventuella risker för störningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet samt vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Läs mer:
Transport (Klimatanpassning.se)
Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Ska transporter upphandlas, eller är transporter och leveranser viktiga i avtalet som upphandlas?
  Ja: Undersök om din upphandling berörs av aspekter om krisberedskap: Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten). Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan transportstörningar få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningarna större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.