Vägar/gator och anläggningar

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Åtgärder för klimatanpassning kan till exempel vara att höja befintlig infrastruktur, minska skredrisker och ta höjd för havsnivåförändringar i planeringsarbetet.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser för att anpassa bebyggelsen till ett framtida klimat och minska risken för klimatrelaterade olyckor. Exempelvis kan det handla om bebyggelsens lokalisering på tomten, storlek på grönytor, andel hårdgjord yta, ytor för hållbar dagvattenhantering eller översvämningsskydd. Åtgärderna kan i vissa fall vara en förutsättning för att ett markområde ska bli lämpligt att bebyggas.

Det är också viktigt att beakta tillgängligheten i ett förändrat klimat. Går det att ta sig till och från planområdet i framtiden vid skyfall eller högvatten?

Ett varmare klimat innebär förlust av tjälens bärighetshöjande faktor under vintermånaderna vilket kan öka risken för skador på vägar. Höga sommartemperaturer kan ge upphov ökad spårbildning och ”blödande” asfalt.

Åtgärder för klimatanpassning av gator, vägar och spårvägar och järnvägar bör dimensioneras och utformas bland annat utifrån dess tekniska livslängd. Åtgärder för eventuella händelser längre in i framtiden kan då beaktas vid insatser när den tekniska livslängden passerats.

En viss nivå av klimatkompetens kan behöva föreskrivas i upphandling då det inte är självklart att till exempel entreprenörsledet besitter detta.

Läs mer:

Utgå från fastställda scenarier och anvisningar

Har er organisation bestämt vilka scenarios för ett förändrat klimat som ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Sådana klimatscenarios kan användas för att fastställa vilka framtida regn- och vattenflödesintensitet och frekvenser som åtgärder ska utgå ifrån. Trafikverket använder klimatscenario RCP 4.5 regn- och vattenflödesintensitet. För havsnivåhöjning använder Trafikverket RCP 8.5.
Rapport - Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)

Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarios som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.