Natur- och kulturmiljöer

Klimatförändringarna påverkar både den bebyggda miljön och grön- och naturområden samt skogar.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med naturområden avses här områden som historiskt visserligen kan ha varit påverkade av tidigare markanvändning men ändå har utvecklat naturvärden eller har haft en fri, i stort opåverkad utveckling. Genomgripande skötselåtgärder eller restaurering avser då att återställa eller säkra höga naturvärden.

Naturvärden i kulturmiljöer har historiskt haft en markanvändning som, eller på andra sätt påverkat utvecklingen av naturvärden. Skötselåtgärder eller restaurering avser då att återställa eller säkra de naturvärdena.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Naturområden kan fungera som naturliga skydd och fördröjningsmagasin vid skyfall och översvämningar. Det kan vara naturtyper så som vattendrag, kärrskogar, skogar, strand- och dynlandskap och åsar och men även gamla betesmarker så som mader med mera. Bevarande av samhällsnära natur, skogar, grönytor och även enstaka träd är exempelvis sådant som motverkar bildande av värmeöar.

Ett förändrat klimat leder till förändringar av växtsäsonger, ändrade nederbördsmönster och så vidare. Olika växt- och djurarter kan utsättas för att deras naturliga habitat förändras vilket leder till en migration (förflyttning) för att hitta nya miljöer som uppfyller behov för att kunna överleva. För att migration ska kunna vara möjlig krävs sammanhängande, obrutna områden och stråk av natur och miljöer som möjliggör sådan spridning.

Innan åtgärder påbörjas bör det finnas bevarande- och skötselplaner som baseras på naturvärdesinventeringar och artskyddsutredningar och planer som också beaktar friluftslivets behov. Dessa planer bör också beakta effekterna av ett förändrat klimat. Finns inga sådana planer bör de arbetas fram innan skötselåtgärder upphandlas. Kompetens som kan behövas är sådan om naturvärdesinventering, system- och populationsekologi, naturvård och artskydd.

Läs mer:
Natur- och miljökonsulter
Naturmiljö och ekosystem (Klimatanpassning.se)
Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat (Naturvårdsverket)
​​​​​​​SLU Centrum för biologisk mångfald (SLU)​​​​​​​
Hantera risker - Naturmiljö och ekosystem (Klimatanpassning.se)​​​​​​​

Utgå från fastställda program

Har din organisation fastställt ett program för skötsel eller restaurering av naturområden? Tar det upp aspekter av ett förändrat klimat och finns det stöd att hämta där inför upphandling? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med detta program.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. I upphandlingsdokumentet bör det framgå att skötsel eller restaurering ska ske på sådant vis att effekter av ett förändrat klimat mildras eller motverkas. Ange i uppdragsbeskrivningar vilka skötselplaner som ska följas, vilket kartunderlag som finns, hur objekt som ska åtgärdas respektive sparas markeras, hur gemensam syning sker innan, under och efter åtgärder genomförs. Detta så att utföraren har tydliga instruktioner. Bifoga underlaget i upphandlingsdokumenten så anbudslämnare har möjlighet att göra rimliga bedömningar av tidsåtgång för insatser när de räknar på sitt anbud.

För att få en utförare som beaktar klimatanpassning vid skötsel och anläggning av parker och grönområden bör krav på utförarens kunskap och erfarenhet av klimatanpassningsåtgärder ställas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.