Resetjänster och övriga persontransporter

Kategorin innehåller bland annat resebyråtjänster och beställda resor i olika trafikslag. Det finns i regel inget behov av att ställa krav på klimatanpassning vid upphandling av resetjänster, men extremväder kan ge störningar i trafiken, vilket kan resultera i förseningar. Längre perioder med värmeböljor kan påverka arbetsmiljön negativt för de som arbetar som förare för skolskjuts eller taxi och även för passagerna finns hälsorisker med hög temperaturen i exempelvis i skolskjuts.

Läs mer:
Transport (Klimatanpassning.se)
Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)

I inköpsprocessen; upphandla: Vid upphandling av resor och resebyråtjänster bör man se över villkor och försäkringar för att kunna få ersättning eller boka om resan.

Vid upphandlingen av skolskjutsar kan kompetenskrav ställas, eller så kan det ingå i avtalet att den upphandlade leverantörens personal ska delta i en utbildning som tar upp risker med ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor och skyfall. Det kan behövas krav på att fordonen har kylning av ventilationen i fordonen.

Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa att fordonen har tillgång till dryck samt att även förare har möjlighet till dryck och svala utrymmen vid dagar med hög värme.

Du kan också ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.