Vissa utredande tjänster

För utredande tjänster inför produktion av regler, stöd eller myndighetsråd eller annan information kan finnas behov av att beakta klimatanpassning.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

I rollen som myndighet kan en organisation ge stöd, råd och anvisningar, information med mera. Myndigheter arbetar även fram regler eller underlag till regelverk. Inom ramen för dessa uppdrag kan myndigheten ha behov av insatser från extern kompetens så som konsulter.

Det kan exempelvis röra sig om att olika inventeringar, undersökningar, analyser och utredningar behöver genomföras för att ta fram underlag till myndigheten. För att genomföra sådana insatser kan kompetens och resurser upphandlas. Både konsultinsatserna och myndighetens regelverk, stöd, råd och anvisningar, information med mera kan eventuellt behöva beakta effekterna av ett förändrat klimat.

Kartlägg inför din upphandling

För att undersöka om effekterna av ett förändrat klimat behöver beaktas i er upphandling av konsulttjänster så kan följande kartläggning göras.

Inom vilken bransch, sektor eller vilket ämnesområde ska myndighetens stöd, råd, anvisningar, information, etcetera (insatserna) ges?

 • om och hur den bransch, sektor eller det ämnesområde som berörs av myndighetens insatser påverkas av ett förändrat klimat.
 • hur myndighetens målgrupp för insatserna påverkas av ett förändrat klimat.
 • om myndighetens insatser kan påverka målgruppens möjligheter att beakta eller få hjälp att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Kartläggning kan göras genom att undersöka följande guider:

Ta hjälp av denna vägledning för att identifiera hur utredningsarbete som berör olika områden också kan beröras av behov av att beakta ett förändrat klimat. Gå till sidan ”inköpskategorier” i menyn ovan och se vilken inköpskategori som passar in på det område som ska utredas. Under de olika inköpskategorierna finns mer information som kan hjälpa dig att se om det finns behov att beakta klimatanpassning inom det utredningsarbetet som konsulten ska genomföra inom uppdraget som upphandlas. Återvänd därefter hit och fortsätt din kartläggning.

Statliga myndigheter kan också få hjälp eller stöd från Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Kunskapscentrum för klimatanpassning (SMHI)

Vad är resultatet av kartläggningen ovan? Ta hjälp av frågorna nedan för att bedöma behovet av klimatanpassning i din upphandling.

 1. Påverkas den bransch, sektor eller det ämnesområde som berörs av myndighetens insatser av ett förändrat klimat? 
  Ja: Klimatanpassning bör beaktas för denna upphandling, se nedan under rubriken ”Utforma uppdragsbeskrivningar”.
  Nej: Fortsätt till nedanstående fråga.

 2. Påverkas målgruppen för myndighetens insatser av ett förändrat klimat?
  Ja: Klimatanpassning bör beaktas för denna upphandling, se nedan under rubriken ”Utforma uppdragsbeskrivningar”.
  Nej: Fortsätt till nedanstående fråga.
 3. Kan myndighetens insatser påverka målgruppens möjligheter att beakta eller få hjälp att anpassa sig till ett förändrat klimat?
  Ja: Klimatanpassning bör beaktas för denna upphandling, se nedan under rubriken ”Utforma uppdragsbeskrivningar”.
  Nej: Klimatanpassning är sannolikt inte aktuellt för denna upphandling. Här tar beslutsträdet slut. Vi hoppas att det har varit till hjälp.
   

Utforma uppdragsbeskrivningar (I inköpsprocessen; upphandla)

Utforma uppdragsbeskrivningar så att dessa beaktar klimatanpassningsaspekter så som respektive inköpskategori rekommenderar och utifrån slutsatserna av din genomförda kartläggning (se ovan). Utifrån slutsatserna av din genomförda kartläggning bör du också kunna se vilka underlag eller typer av underlag som konsulterna behöver inhämta information från och ta in i arbetet när de ska producera ett material till myndigheten. Exempelvis från sådant underlag som kan hittas genom Klimatanpassa (Klimatanpassning.se) etcetera.

Utforma därför uppdragsbeskrivningar så att konsulterna inhämtar rätt underlag för arbetet.

Vid behov kan uppdrag också ges till konsulterna att ge myndigheten råd om hur klimatanpassningsaspekterna bör hanteras i myndighetens kommande insatser och information. Har du genom ovan nämnda kartläggning inte själv kunnat svar på frågorna kanske det i sig är ett uppdrag för en konsultinsats.

Behövs särskild komptenens för klimatanpassningsaspekterna? Säkerställ att rätt kompetens efterfrågas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.