Landskapsarkitekter och gestaltning av utomhusmiljö

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling av tjänster för gestaltning av utemiljöer.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat kan behöva göras utifrån vad det är för utemiljö som ska gestaltas. Landskapsarkitekterna kan behöva beakta effekter av ett förändrat klimat så som ökade mängder dagvatten efter skyfall och vatten från översvämning. Det kan behöva mötas med åtgärder i form av att bevara naturliga buffert- och fördröjningsmagasin så som vattendrag, kärrskogar, skogar och mader med mera. Finns inte sådana kan fördröjningsmagasin och omhändertagande av dagvatten behöva gestaltas och anläggas.

Effekter av ett förändrat klimat så som översvämningar och stigande havsnivåer kan behöva beaktas. Det kan behöva mötas med åtgärder i form av att bevara naturliga strand- och dynlandskap och åsar. Finns inte sådana kan vallar och andra åtgärder behöva gestaltas och anläggas.

Effekter av ett förändrat klimat så som ökade skredrisker kan behöva beaktas vilket kan sätta ramar för vad som är möjligt att göra vid gestaltning av utemiljön.

Effekter av ett förändrat klimat så som fler dagar med högre temperaturer påverka stadsplanering och utformning av utemiljöer. Det är viktigt att gestalta utemiljöerna så att dessa motverkar bildande av värmeöar. Bevarande av och plantering av träd och annan växtlighet i stadsmiljöer och samhällen är exempelvis sådant som motverkar bildande av värmeöar.

Läs mer om utomhusmiljöer och klimatförändringar: 

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda anvisningar för utformning och gestaltning? Är de klimatanpassade avseende placering, utformning, material- och färgval, taklutningar med mera? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar för gestaltning av utemiljöer och landskap så att dessa utformningar bevarar naturligt förekommande miljöer som fungerar som motståndskrafter till ett förändrat klimat samt också i övrig gestaltning beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Natur- och miljökonsulter kan behöva upphandlas får uppdrag som berör natur- och miljö, exempelvis naturvärdesinventeringar. Läs mer i avsnittet Natur- och miljökonsulter.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.