Bygg-, anläggnings- och fastighetsmaterial

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med bygg- och anläggningsmaterial avser vi här bland annat material som används vid byggande, renoveringar, om- och tillbyggnader eller vid rör- och ledningsdragning eller gatuarbeten. Det kan vara cement, betong, konstruktionsstål, armering, trävaror, isolering, rör i mark och kablar och vatten- och avloppsmaterial med mera. Med fastighetsmaterial avser vi här bland annat material som används vid drift, underhåll och reparationer av installationer och tekniska system med mera i fastigheter. Det kan vara vattenarmaturer och rör, belysningsarmaturer och ljuskällor, luftfilter, ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och fläktar, pumpar, el-material med mera.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Vid inköp av vissa material och utrustningar kan det finnas behov av att ställa krav som beaktar risker med klimatförändringar. Exempel på sådana risker kan vara baktryck i dagvatten- och avloppsystem vid översvämning och skyfall, vilket kan kräva baktrycksventiler i avlopp och dagvattenbrunnar för att hantera och motverka de riskerna.

Andra material och utrustningar behöver eventuellt inte beakta risker av direkta effekter av klimatförändringar. Extremväderhändelser kan dock ge störningar i hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till bygg- och fastighetsmaterial vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till material och utrustning ha större eller mindre konsekvenser. Vid perioder med höga temperaturer kan säker tillgång till utrustning som behövs för reparationer och ersättningar av luftbehandlingsaggregat, fläktar och ventilationssystem liksom dricksvattensystem vara viktiga.

Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat och krisberedskap.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs bygg-, anläggnings- och fastighetsmaterial av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser för pågående byggande, fastighetsdrift eller de boende eller brukarna som tillhör riskgrupper för höga temperaturer, eller störning av verksamheter i fastigheterna?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningarna  större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.