Utredande tjänster vid fysisk planering

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det finns behov av att ta in klimatanpassning i upphandling av utredande tjänster för fysiska planeringstjänster. Den fysiska planeringen styrs av plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen och är därmed bland de aktörer som harstörst möjligheter att för lång tid framöver påverka hur samhället utformas. Det innebär också ett stort ansvar avseende möjligheterna att uppnå olika hållbarhetsmål, liksom hur samhället utformas för att klara av effekterna av ett förändrat klimat.

Behov av underlag

Lämplig markanvändning är ett centralt begrepp i planeringssammanhang. För att ha underlag för att bedöma vad som är lämplig markanvändning behövs underlag. Inför utformning av planer kan därför olika inventeringar, undersökningar, analyser och utredningar behöva genomföras. För att genomföra dessa kan kompetens och resurser upphandlas.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Inventeringar, karteringar, undersökningar, analyser och utredningar kan behöva beakta effekter av ett förändrat klimat så som ökade mängder dagvatten efter skyfall och vatten från översvämning. Det kan behöva mötas med åtgärder i form av att bevara naturliga fördröjningsmagasin så som vattendrag, kärrskogar, skogar och mader med mera.

Effekter av ett förändrat klimat så som översvämningar och stigande havsnivåer kan behöva beaktas. Det kan behöva mötas med åtgärder i form av att bevara naturliga strand- och dynlandskap och åsar.

Effekter av ett förändrat klimat så som ökade skredrisker kan behöva beaktas. Det kan innebära att vissa marker är olämpliga för viss markanvändning, exempelvis ny bebyggelse nära vattendrag eller ny bebyggelse i natur som fungerar som buffert- och fördröjningsmagasin för vattenflöden.

Effekter av ett förändrat klimat så som fler dagar med högre temperaturer påverka stadsplanering och utformning av utemiljöer. Bevarande av samhällsnära natur, skogar och grönytor är exempelvis sådant som motverkar bildande av värmeöar.

Underlag från vissa statliga myndigheter

Vissa statliga myndigheter kan tillhandahålla underlag till de nämnda typerna av utredningar som kan behövas.

Läs mer om utomhusmiljöer och klimatförändringar:

Val av klimatscenario

Har er organisation bestämt vilka scenariot för ett förändrat klimat som ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Sådana klimatscenarios kan användas för att fastställa vilka framtida regn- och vattenflödesintensitet och frekvenser som åtgärder ska utgå ifrån. Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarios som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.

Utgå från fastställda program

Har din organisation fastställt ett klimatanpassningsprogram, hållbarhetsprogram eller program för bevarande av naturvärden? Tar det upp den fysiska planeringens roll? Tar de upp aspekter av ett förändrat klimat? Nämner programmen saker som är bra att tänka på inför upphandling av konsulter eller finns det annat i programmen som kan användas som stöd inför er upphandling av konsulter? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med programmen, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar så att dessa beaktar klimatanpassningsaspekter så som bevarande av naturligt förekommande miljöer som fungerar som motståndskrafter till ett förändrat klimat samt också i övrig gestaltning beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Utforma uppdragsbeskrivningar så att konsulterna inhämtar rätt underlag.

Säkerställ kunskap

Säkerställ också att konsulterna har kunskap om och erfarenhet av arbete med klimatanpassning, relevant för det aktuella uppdraget, till exempel kunskap om utformning av grön och blå infrastruktur (läs mer i materialet som länkas till, ovan)  som mildrar effekter av extremväderhändelser. Natur- och miljökonsulter kan behöva upphandlas för uppdrag som berör natur- och miljö, exempelvis naturvärdesinventeringar. Läs mer i avsnittet
Natur- och miljökonsulter.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.