Skogsskötsel och skogsbruksplaner

Klimatförändringarna påverkar både den bebyggda miljön och grön- och naturområden samt skogar.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Vid upphandlingar av skogsskötsel, plantering eller andra skogsrelaterade tjänster behöver man ta hänsyn till klimatanpassning. Skogar är utsatta för klimatrelaterade risker avseende torka, bränder, stormar och översvämningar. Skogsbestånd riskerar att tappa stora värden, både ekonomiska och ekologiska om de inte sköts på ett sätt så att bestånden kan stå emot effekterna av klimatförändringar. En skog som utmärks av biologisk mångfald står bättre emot störningar såsom stormar, skyfall och skogsbränder. Olika trädarter med åldersmässig spridning och inslag av mycket gamla träd samt död ved är en förutsättning för större biologisk mångfald. Till exempel kan en skog med robusta träd med djupgående rötter mildra effekterna av stormar och förhindra att alltför stora ekologiska och ekonomiska värden förstörs.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat leder också till förändringar av växtsäsonger, ändrade nederbördsmönster och så vidare. Olika växt- och djurarter kan utsättas för att deras naturliga habitat förändras vilket leder till en migration (förflyttning) för att hitta nya miljöer som uppfyller behov för att kunna överleva. För att migration ska kunna vara möjlig krävs sammanhängande, obrutna områden och stråk av natur och miljöer som möjliggör sådan spridning.

Kortare säsonger med tjäle innebär även ökade risker för körskador från skördare och timmertransporter. Hänsyn till ovan nämnda aspekter bör tas i skogsbruket för att effekterna av ett förändrat klimat ska kunna mildras.

Läs mer: 
Rapport 2019/23 Klimatanpassning av skogen och skogsbruket - mål och förslag på åtgärder (Skogsstyrelsen, pdf)
Naturmiljö och ekosystem (Klimatanpassning.se)
Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat (Naturvårdsverket)
​​​​​​​SLU Centrum för biologisk mångfald (SLU)​​​​​​​
Hantera risker - Naturmiljö och ekosystem (Klimatanpassning.se)

Är det framtagning eller uppdatering av skogsbruksplaner som ska upphandlas behöver utföraren ha kompetens om vilka effekter ett förändrat klimat och hur dessa kan motverkas?

Utgå från fastställda planer

Har din organisation fastställda skogsbruksplaner? Tar de upp åtgärder som mildrar effekterna av ett förändrat klimat? Finns det stöd att hämta där inför upphandling? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med aktuell plan. Om inte så bör skogsbruksplaner utformas.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla Planer

Är det framtagning eller uppdatering av skogsbruksplaner som ska upphandlas behöver utföraren ha kompetens om vilka effekter ett förändrat klimat och hur dessa kan motverkas. Ställ krav på att de som genomför uppdraget också har relevant kunskap och erfarenhet av naturvärdesinventering, system- och populationsekologi, ekosystemtjänster, naturvård och regelverk för artskydd.

Utforma uppdragsbeskrivningar så att de skogsbruksplaner som ska tas fram beaktar klimatanpassningsaspekter. Exempelvis att naturvärden och mångfald i skogen ska skyddas och att de möjligheter till spridning och migration som finns säkras eller att sådana behöver skapas. Att skötsel ska leda till blandskog, med en variation av arter och åldrar av träd och en varierad markflora. Riktlinjer för storlek och tyngd på skördare och andra maskiner samt hur körskador ska undvikas bör tas fram. Tydliggör i uppdragsbeskrivningen att arbetet med klimatanpassning är en central del i uppdraget.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.

I inköpsprocessen; upphandla Skötsel

I upphandlingsdokumentet bör det framgå att skötsel ska ske på sådant vis att effekter av ett förändrat klimat mildras eller motverkas. Bland annat bör anges i uppdragsbeskrivningar vilka skötselplaner som ska följas, vilket kartunderlag som finns, var och hur de biotoper, skärmar eller objekt med mera som ska sparas markeras. Ange också hur gemensam syning sker innan, under och efter åtgärder genomförs, så att utföraren har tydliga instruktioner.

Riktlinjer för, eller krav på skördare och maskiner för mer skonsam skötsel ska framgå i upphandlingsdokumentet. Exempel på sådant kan vara att undvika tunga maskiner, att inte köra på i terräng och skogsbilvägar när tidsperioden med tjälad mark kortas. Skogsägaren är skyldig att förhindra allvarliga körskador (Skogsvårdslagen 1979:429).

Bifoga underlag i upphandlingsdokumenten så anbudslämnare har möjlighet att göra rimliga bedömningar av tidsåtgång för insatser när de räknar på sitt anbud.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.