Försäkringar

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av finansiella tjänster, till exempel försäkringar, pensioner och andra investeringar. Oavsett om det råder undantag från att tillämpa LOU eller ej, så bör det göras en analys av behovet av klimatanpassning.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Olika offentliga aktörer upphandlar försäkringar i olika omfattning. Kommuner kan gå samman och bilda egna försäkringsbolag för att hantera ägarkommunernas behov av försäkring av exempelvis byggnader. Vissa offentliga aktörer försäkrar inte viss egendom alls. Försäkringar för elever och brukare mot personskador i skolverksamhet, personskador i annan verksamhet och på fritiden kan vara exempel på sådana försäkringar som upphandlas.

I de fall försäkringar upphandlas, kan hänsyn till klimatanpassning behövas.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Försäkringsbolag är en av de aktörer som tidigt påverkades av effekter av klimatförändringen, genom att deras kostnader för skador relaterade till bränder, torka, översvämningar och stormar har ökat. I takt med att extremväder blir mer frekventa och har större effekter på samhället kommer sannolikt även villkor och kostnader för försäkringar förändras. Redan idag nekar vissa försäkringsbolag försäkringar av fastigheter i områden som kan översvämmas. Det är inte otänkbart att risken för personskador ökar i samband med ökad frekvens av övertemperaturer, skyfall, skred och översvämningar. Att orientera sig om olika försäkringsvillkor och villkor om force majeure avseende sådana fall är en klimatanpassningsåtgärd som bör ingå i upphandling av försäkringar.

Försäkringsbolag återförsäkrar sig i andra bolag och kan ha kapital som placeras i olika branscher. En potentiell risk för försäkringstagaren är om försäkringsbolaget investerar i branscher med höga risker avseende att drabbas av effekter av ett förändrat klimat. En kapitalförlust för försäkringsbolaget skulle eventuellt kunna drabba försäkringstagarens möjlighet att få ut ersättning. Genom att välja ett försäkringsbolag som har börjat arbeta med klimatanpassning i sina tjänster och som minimerar risker i investeringar och kapitalplaceringar kan försäkringstagaren bidra till att också minska sina risker.

Läs mer:
Hantera risker - Försäkring och finans (Klimatanpassning.se)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Genom att välja ett försäkringsbolag som har börjat arbeta med klimatanpassning i sina tjänster, och som inte investerar i riskutsatta branscher, kan man som beställare bidra till att minska sina risker men också minska riskerna i branschen.

Se över försäkringsvillkoren för såväl fastigheter och annan egendom, som för personal och elever och brukare, för att minska den ekonomiska risken vid eventuella skador som effekt av extremväder.

Undersökning hur olika försäkringar hanterar ersättningar för skador orsakade av olika händelser utifrån väder eller händelser som kan vara effekter av ett förändrat klimat.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.