Läkemedel

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Inom kategorin finns läkemedel och apoteksvaror. Klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar i hela försörjningskedjan. Högre temperaturer, ändrade nederbördsmönster och högre frekvens av extremväder ger påfrestningar på hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till förädling och vidare till transport och distribution.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Vissa läkemedel kräver att de förvaras och transporteras inom vissa temperaturintervall. Högre temperaturer och värmeböljor gör det svårare att hålla varor kylda i alla led, exempelvis som vid transporter, kylkedjor bryts. Det kan leda till problem i produktion, lagerhållning och distributionsled. Skyfall, översvämningar och stormar kan ge skador på infrastruktur, vilket i sin tur kan ge problem med såväl produktion som transport.

Störningar i försörjningskedjan kan ge större eller mindre konsekvenser för sjukvården och samhället. Man bör därför i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat. Man bör också bedöma om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och även vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs läkemedlen eller apoteksvarorna av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
 3. Innebär eventuella störningarna några större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna innebär inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna innebär större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.