Kontorsmaskiner och liknande utrustning

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

För maskiner och utrustning som har används i sjukvård och omsorg, var god läs avsnitt Material och utrustning (Sjukvårdens) utrustning och förbrukningsmaterial.

Kontorsmaskiner så som skrivare med mera är nästan uteslutande multifunktionsmaskiner som är kopplade till verksamheternas it-nätverk. Läs mer om sådan utrustning under avsnittet Hårdvara.

För andra kontorsmaskiner och liknande utrustning finns i regel inget behov av att ställa krav på klimatanpassning vid upphandling. Men klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar i hela försörjningskedjan. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till vissa kontorsmaskiner och liknande utrustning vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

  1. Berörs kontorsmaskiner och liknande utrustning av aspekter om krisberedskap?
    Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning. 
    Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
  2. Vilka konsekvenser har eventuella störningarna för verksamheten?
    Störningarna innebär inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning. 
    Störningarna innebär större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.