Dagverksamhet

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

I dagverksamhet kan människor med funktionshinder och/eller människor som tillhör riskgrupper för exempelvis höga temperaturer delta. Utifrån behov av anpassning till ett förändrat klimat kan det vid upphandling behöva beaktas om det kan behövas särskilda krav på de lokaler som används, exempelvis möjligheter till solavskärmning, vädring och kylning för att minska höga temperaturer. Andra aspekter kan vara avseende risker för översvämning vid skyfall, lokalernas placering eller möjligheter att även för funktionshindrade lätt evakuera lokalerna. 

Läs mer:
Allmänt om omvårdnadstjänster