Hårdvara

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Inom kategorin finns bland annat datorer, mobiltelefoner, bildskärmar, dokumenthanterings­produkter, servrar etcetera. När det gäller datorer, bildskärmar och annan mindre elektronik finns i regel inget behov att ta hänsyn till klimatanpassning vid upphandling.

När det gäller servrar till serverhallar är det viktigt att se över behoven för robust kommunikation. Ett varmare klimat ställer högre krav på kylning av servrarna. Se också kategorierna för tjänster inom IT- och telekommunikation samt investeringar inom bygg- och anläggning samt drift av fastigheter.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar i hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till viss IT- och elektronik, vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs IT- och elektronikutrustningen av aspekter om krisberedskap? 
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten). Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Innebär eventuella störningarna några större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna innebär inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna innebär större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.