Inomhusklimat

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Vid husbyggnadsprojekt finns behov av klimatanpassningsåtgärder. Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader och det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling även inför utförandeentreprenader.

Ett förändrat klimat påverkar inneklimat och de som vistas i byggnaden

Inneklimatet i byggnaden påverkas av ett förändrat klimat. Med inneklimat avses temperaturer, ventilation och annat som påverkar de som vistas i byggnaden. Olika människor och olika grupper av människor kan vara olika känsliga för variationer i inneklimatet, exempelvis högre temperaturer. Barn, äldre och sjuka liksom människor med olika kroniska tillstånd är ofta känsligare än andra för övertemperaturer.

Olika behov av klimatanpassning beroende på byggnadens syfte

Byggnadens syfte och vilka grupper som ska vists i byggnaden kan spela roll för vikten av vilka klimatanpassningsåtgärder som kan behövas. Sjukhus, vård- och äldreboenden samt förskolor kan vara byggnader där detta särskilt bör beaktas. För bostäder finns i stort sett alltid behov att beakta hur ett förändrat klimat kan påverka inneklimatet och vad som bör göras för att möta dessa utmaningar. Möjlighet till sömn utan att längre tid vara utsatt för övertemperaturer kan vara viktigt för hur människan klarar av och kan återhämta sig från effekterna av höga temperaturer under dagtid.

Även utemiljön runt byggnaden påverkar byggnadens inneklimat. Mer träd och grönska motverkar övertemperaturer. Behov av mindre solvärmelast, möjligheterna till vädring och eventuellt kylbehov måste också stämmas av med kraven på byggnadens energiprestanda. Läs mer i avsnittet Beräkning av byggnadens energianvändning.

Läs mer om inomhusklimat och klimatförändringar:

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende inomhusklimat? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer nedan.

Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för inomhusklimat (se nedan), som kan utgöra en grund för att uppdatera anvisningar avseende inomhusklimatet.

Utforma upphandlingskrav

I inköpsprocessen; upphandla. Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för inomhusklimat. De kan också användas som stöd när du utformar din upphandling av konsulter. I upphandlingskraven är utredning av hur ett förändrat klimat påverkar inomhusklimatet och att det bör göras för att möta dessa utmaningar, inarbetat i kraven. Kraven på inneklimat finns för olika byggnadstyper och olika användargrupper. Du hittar kraven på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Genom att filtrera kraven på ”kategorin” Inneklimat och ventilation kan du hitta kraven om inneklimat och andra ämneskategorier.
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Även upphandlingsmyndighetens krav på högsta solvärmelast i byggnaden motverkar övertemperaturer. Även upphandlingsmyndighetens krav på fönster och uppglasade ytor påverkar byggnaden och hur den kan motverka övertemperaturer.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.