Bygga, bo, miljö

Att bygga nya och förvalta äldre fastigheter är väderutsatta verksamheter. Likaså är kommunala verksamheters miljöpåverkan väderberoende. Klimatanpassningsplanen ger stöd i kort- och långsiktig planering rörande allt från arkitektur och materialval till inomhusklimat samt hur tillsynsverksamheten kan bedrivas i ett förebyggande syfte. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Bygga, bo och miljö.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom verksamheter som rör uppförande av nya byggnader, drift och förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöarbetet.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

AnalyseraIdentifieraGenomföra

I länsstyrelsens broschyr lär du dig om hur träbyggnader påverkas av ett förändrat klimat och vilka lindrande åtgärder som kan vidtas.

Tips inför samråd vid klimathänsyn i prövning och tillsyn

AnalyseraGenomföra

Ta hänsyn till klimatförändringar i prövning och tillsyn – tips på punkter att ta upp vid samråd inför tillståndsprövning.

Förorenade områden - klimathänsyn i prövning och tillsyn

AnalyseraGenomföra

För förorenade områden gäller speciella förutsättningar när det kommer till tillsyn. Hur påverkas förorenade områden av klimatförändringen och vad är viktigt att tänka vid val av undersökningar och åtgärder?

Sök bidrag för gröna städer

Genomföra

Via Boverkets webbplats kan kommuner söka bidrag för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

Värmebölja och möjliga effekter på Kommunalteknisk försörjning

Genomföra

Hur påverkas verksamheter inom Kommunalteknisk försörjning av värmeböljor? Ta del av en kunskapssammanställning om vad som kan hända i samhället under värmeböljor, riktad mot verksamhetsutövare på kommunalnivå.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Bygga, bo, miljö.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg