Förbrukningsmaterial

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med förbrukningsmaterial avser vi här bland annat kontorsmaterial, hobbymaterial, , pappersprodukter mm. Klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till förbrukningsmaterial vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till förbrukningsmaterial ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs förbrukningsmaterialet användning av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser verksamheten
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningar större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.