Placering, utformning, material- och färgval

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Vid nybyggnad kan olika typer av klimatanpassning vara aktuella. I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser för att anpassa bebyggelsen till ett framtida klimat. Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader.

Beakta effekter av ett förändrat klimat vid åtgärder

Exempel på bestämmelser för anpassning kan vara byggnadens placering på fastigheten och grundläggningens höjd avseende närhet till vattennivåer vid översvämning. Det kan vara både översvämning av vattendrag och översvämning genom skyfall. Andra åtgärder (utanför detaljplanen) är exempelvis materialval som kan påverka genom materialens värmekapacitans. Ofta har tunga material större tröghet att ta upp och avge värme. Tunga eller lätta byggmaterial kan då vara lämplig eller olämpliga utifrån byggnadens placering och användning och brukarnas känslighet. Val av färgsättning på tak och fasad kan inverka på värmeinlagringen, mörka färger tar lättare upp värme. Taklutningen inverkar på avrinningen och om det kommer uppstå ställen med kvardröjande fukt. Fönsterytor, placering, utformning, tunga eller lätta material och färgval måste också stämmas av med kraven på byggnadens energiprestanda. Läs mer i avsnitten 
Fuktproblem och fuktsäkerhet 
Beräkning av byggnadens energianvändning.

Läs mer:

Val av klimatscenario

Har er organisation bestämt vilka scenariot för ett förändrat klimat som ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Sådana klimatscenarios kan användas för att fastställa vilka framtida regn- och vattenflödesintensitet och frekvenser som åtgärder ska utgå ifrån. Trafikverket använder klimatscenario RCP 4.5 regn- och vattenflödesintensitet. För havsnivåhöjning använder Trafikverket RCP 8.5.
Rapport - Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)​​​​​​​.

Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarios som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende placering, utformning, material- och färgval? Finns bestämmelser som tar höjd för klimatanpassning i de detaljplaner som berörs? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna och bestämmelser i aktuell detaljplan, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till arkitekter och konsulter så att placering, utformning, taklutningar, material- och färgval för byggnaden också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Totalentreprenader tar vid när byggnadens utformning och de större material- och färgvalen i stort sett är fastställda. Beställaren bör dock undersöka vilka anpassningar till ett förändrat klimat som kvarstår och som totalentreprenören kan ha möjlighet att beakta.

Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för byggnadens energianvändning, solvärmelast och fönster. Du hittar kraven på Upphandlingsmyndighetens webb. Genom att filtrera kraven på ”kategorin” energi kan du hitta kraven.
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)​​​​​​​

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.