Arkitekter

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling av arkitekttjänster.  Hur stort behovet är beror på omfattningen av arkitektens uppdrag. Anpassning till ett förändrat klimat kan behöva göras utifrån olika aspekter av byggnaden samt hur och vilka som ska använda byggnaden.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Arkitekterna kan behöva beakta klimatanpassningsaspekter som påverkar byggnadens utformning och materialval. Det kan vara krav på vilken energiprestanda som byggnaden ska hålla sig under. Andra aspekter som kan påverkar utformningen kan vara kraven på inomhusklimat , fönster och dagsljuskrav, byggnadens placering, material- och färgval.
Läs mer i avsnitten:
Inomhusklimat
Placering, utformning, material- och färgval

Exempel på behov av att klimatanpassning som arkitekter behöver förhålla sig till vid gestaltning och utformning kan vara byggnadens placering på fastigheten och grundläggningens höjd avseende närhet till vattennivåer vid översvämning.

Materialval kan påverka genom materialens värmekapacitans. Ofta har tunga material större tröghet att ta upp och avge värme. Tunga eller lätta byggmaterial kan då vara lämplig eller olämpliga utifrån byggnadens placering och användning och brukarnas känslighet. Val av färgsättning på tak och fasad kan inverka på värmeinlagringen, mörka färger tar lättare upp värme. Taklutningen inverkar på avrinningen och om det kommer uppstå ställen med kvardröjande fukt. Läs mer i avsnittet Fuktproblem och fuktsäkerhet.

Läs mer om utformning av byggnader och klimatförändringar:

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda anvisningar för utformning och gestaltning? Är de klimatanpassade avseende placering, utformning, material- och färgval, taklutningar med mera? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till arkitekter så att placering, utformning, uppglasade ytor, rumsfunktioner, taklutningar, material- och färgval för byggnaden också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.