El- och driftsäkerhet

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Vid husbyggnadsprojekt finns behov av klimatanpassningsåtgärder. Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader och det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling även inför utförandeentreprenader.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Övertemperaturer och även fuktproblem kan påverka driftsäkerheten hos olika tekniska system i byggnaden, exempelvis ventilationssystem, el och hissar och andra system. Teknik- och maskinrum och el-centraler med mera kan exempelvis ofta finnas eller planeras in på tak eller i vindsutrymmen. Med risken för att allt fler dagar når högre temperaturer under längre tid under sommarhalvåret så ökar svårigheter till kylning och svårigheter att hålla rimliga drifttemperaturer i teknik- och maskinrum som är ofördelaktigt placerade.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Ventilation med luftintag som är placerade ofördelaktigt kan leda till att oönskat uppvärmd luft tas in. Klimatanpassning av byggprojekt innebär då att sådana och andra liknande risker måste motverkas i dispositionen av rum och utrymmen och i projektering.

Vid fuktinträngning och översvämningar kan risker finnas för att elsystemet drabbas av fel.

Läs mer:

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende el- och driftsäkerheten? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till tekniska konsulter så att el- och driftsäkerheten för byggnadens tekniska- och ventilationssystem också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. För totalentreprenader bör uppdrag ges till entreprenören att beakta anpassningar till ett förändrat klimat el- och driftsäkerheten när byggnadens tekniska- och ventilationssystem utformas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.