Fordon och arbetsmaskiner

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör fordon och arbetsmaskiner.

Kategorin avser investeringar och leasing, drift och reparationer av fordon och arbetsmaskiner.

Längre perioder med värmeböljor kan påverka arbetsmiljön negativt för de som i sitt arbete använder fordon och arbetsmaskiner. Man bör därför se över arbetsmiljön i fordon och ta ställning till om det är relevant att ställa krav på luftkonditionering och andra lösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Extremväder som skyfall, nedisningar, kraftigt snöfall kan också påverka trafiksäkerheten. Man bör därför också beakta trafiksäkerhetkrav, exempelvis krocksäkerhet, vid upphandling av fordon och arbetsmaskiner.

Klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar i hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till fordon, vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat och krisberedskap.

Läs mer:
Transport (Klimatanpassning.se)
Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs fordonen eller arbetsmaskinerna av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten). Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan tillgången till fordon och arbetsmaskiner få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningarna  större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.