Beräkning av byggnadens energianvändning

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Vid husbyggnadsprojekt finns behov av klimatanpassningsåtgärder. Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader och det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling även inför utförandeentreprenader.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Byggnadens energianvändning kan påverkas av ett förändrat klimat. I byggnadens energianvändning ingår den energi som krävs för att driva ventilation, viss fast belysning och tekniska system samt energi för uppvärmning (som är den stora posten) och kyla. Uppvärmning av tappvarmvatten ingår också.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För att under värma dagar hålla nere behovet av att kyla byggnaden bör fönsterytor och prestandan på fönster balanseras mot solvärmelasten så att denna hålls nere. Yttre solskydd och möjligheter till vädring kan behövas för att klara av att hålla nere solvärmelasten och för att undvika att öka energianvändningen för kylning. Energianvändningen behöver hållas låg för att minska påverkan på klimatet, som ju leder till exempelvis fler dagar med höga temperaturer och värmeöar. Eventuellt kylbehov måste också stämmas av med kraven på byggnadens energiprestanda. Annat som kan påverka energibalansen i byggnaden är om tunga eller lätta material används, dess placering, utformning och färgval.

Läs mer:

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende energianvändning och kylbehov samt hur dessa samspelar med fönsterytor, solvärmelast, yttre solskydd och vädringsmöjligheter? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till arkitekter och energikonsulter så att energianvändning och kylbehov samt hur dessa samspelar med fönsterytor, solvärmelast, yttre solskydd och vädringsmöjligheter för byggnaden också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Totalentreprenader tar vid när byggnadens utformning och de större material- och färgvalen i stort sett är fastställda men energi- och kylbehov och andra aspekter går att arbeta med. Beställaren bör dock undersöka vilka anpassningar till ett förändrat klimat som kvarstår och som totalentreprenören kan ha möjlighet att beakta.

Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för byggnadens energianvändning, solvärmelast och fönster. De kan också användas som stöd när du utformar din upphandling av konsulter. Du hittar kraven på Upphandlingsmyndighetens webb. Genom att filtrera kraven på ”kategorin” energi kan du hitta kraven.
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.