Facility management

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Vid drift eller service av fastigheter så bör effekter av ett förändrat klimat beaktas. Att inneklimatet ska hålla en viss kvalitet kan då behöva lyftas i upphandlingen. Med risken för att allt fler dagar når högre temperaturer under längre tid under sommarhalvåret så ökar svårigheter till kylning och svårigheter att hålla rimliga drifttemperaturer i teknik- och maskinrum som är ofördelaktigt placerade. Yttre solskydd, luftkonditionering, grönska i allmänna utrymmen och på gårdar och liknande kan behöva lyftas som aspekter som måste tas med i upphandlingen. Övertemperaturer och även fuktproblem kan påverka driftsäkerheten hos olika tekniska system i byggnaden, exempelvis ventilationssystem, el och hissar och andra system. Ventilation med luftintag som är placerade ofördelaktigt kan leda till att oönskat uppvärmd luft tas in.

Utgå från fastställda anvisningar

Har er organisation fastställda anvisningar för upphandling av Facility management? Är anvisningarna uppdaterade så att de beaktar de ökade risker som ett förändrat klimat för med sig? Om de är det så se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna.

Läs mer om klimatanpassning av fastigheter i avsnitten:

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Dokument med klimatanpassade mål och kravställda kvalitetsnivåer för inneklimatet och el- och driftsäkerhet i fastigheten, och liknande dokument för andra fackområden kan upprättas som underlag avseende drift eller service av fastighet, och bifogas till upphandlingsdokumentet.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.