Parker och grönområden

Klimatförändringarna påverkar både den bebyggda miljön och grön- och naturområden samt skogar.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Klimatförändringarna påverkar både den bebyggda miljön och grön- och naturområden. Vid upphandling av skötsel och anläggning av parker och grönområden behöver hänsyn tas till klimatanpassning. Med parker avses här en anläggning som har karaktär av och sköts mer eller mindre som en trädgård. Med grönområden avses områden som kan vara mer eller mindre påverkade av tidigare markanvändning och som antingen påverkas av pågående markanvändning eller har genomgripande skötselåtgärder.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Extremväder som kraftiga regn, översvämningar, hetta, torka och stormar kan orsaka stora skador på parker och andra grönområden. Skötsel och anläggning som har anpassats efter ett förändrat klimat kan minska risken för stora skador och medföljande kostnader.

Vidare kan parker och grönområden fungera som en buffert mot översvämningar, hetta och andra extremväderhändelser. De kan minska risken för skador på infrastruktur och byggnadsverk, i synnerhet om de är anlagda och utformade för ett sådant syfte. Till exempel kan översvämningsdammar skydda mot vattenskador och träd kan sänka temperaturen lokalt. Sådana åtgärder bidrar även till den biologiska mångfalden, något som också är viktigt för att få robusta grönområden som klarar klimatförändringar och andra störningar.

Läs mer:

Utgå från fastställda program

Har din organisation fastställt ett program för skötsel och anläggning av parker och grönområden? Tar det upp aspekter av ett förändrat klimat och finns det stöd att hämta där inför upphandling? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med detta program.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Tydliggör i uppdragsbeskrivningen att arbetet med klimatanpassning är en central del i uppdraget. Uppdragsbeskrivningen måste finnas med i upphandlingsdokumentet eller i underlaget till avrop. I upphandlingsdokumentet eller i avropsunderlag bör det framgå att anläggning av aktuellt område och skötsel av det, ska användas för att motverka möjliga effekter av klimatförändringar. Till exempel kan man vid upphandling av projektering av parker och projektering eller bibehållande av gröna områden ställa krav sådana krav. Det kan då vara åtgärder så som översvämningsdammar, grön dagvattenhantering och förstärka eller behålla träd som bidrar till att hålla lokala temperaturer lägre och som mildrar hårda vindar. Vidare kan man ställa krav på att både skötsel och anläggning genomförs med syfte att stärka den biologiska mångfalden, för att skapa robusta grönområden som kan stå emot effekterna av klimatförändringarna.

För att få en utförare som beaktar klimatanpassning vid skötsel och anläggning av parker och grönområden bör krav på utförarens kunskap och erfarenhet av klimatanpassningsåtgärder ställas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.