Varför arbeta med klimatanpassning?

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom kultur och fritid.

  • Det byggda kulturarvet utsätts för många risker, till exempel nya skadeinsekter, mögel- och fuktskador.
  • Det byggda kulturarvet har kulturhistoriska värden som är oersättliga, detta ökar vikten av att förebygga skador.
  • Kulturarvet är en icke förnybar resurs som påverkas av klimatet.
  • Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder kan skapa spännande naturmiljöer för rekreation.
  • Tillgängligheten till rekreationsområden kan påverkas av väderhändelser såsom skyfall.