Algae report number 6, 2020

ReportsOceanography
fluorescence is measured in con- tinuous depth profiles from the ship. This is a way to observe thin layers of phytoplankton occuring below the sur- face. Diarienummer S/Gbg-2020-76 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro Last updated:

Algae report number 8, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2019 Sammanfattning Vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var Last updated:

Algae report number 11, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2016 Sammanfattning Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona Last updated:

Algae report number 5, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, may 2020 Sammanfattning Både artdiversitet och totala cellantal var relativt höga vid båda stationerna i Skagerrak vid denna provtagning. Kiselalger dominerade med en kombination av arter. Ett antal Last updated:

Algae report number 2, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, March 2018 Sammanfattning Alla stationer runt Gotland samt i östra Östersjön utgick på grund av för blåsigt och kyligt väder. Årets vårblomning pågick i Västerhavet vid tidpunkten för mars månads Last updated:

Algae report number 5, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2019 Sammanfattning Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Last updated:

Algae report number 1, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2016 Sammanfattning Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta Last updated:

Algae report number 4, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2019 Sammanfattning Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter Last updated:

Algae report number 3, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2019 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal Last updated:

Algae report number 2, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2019 Sammanfattning I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i Last updated: