Algae report number 3, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2019 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal Last updated:

Algae report number 1, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2016 Sammanfattning Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta Last updated:

Algae report number 2, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2019 Sammanfattning I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i Last updated:

Algae report number 9, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, October 2017 Sammanfattning På grund av hårt väder och tekniska problem ombord på ersättningsfartyget M/V Aura, fick ett antal stationer strykas under oktoberexpeditionen. Därför saknas också samma stationers Last updated:

Algae report number 8, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2017 Sammanfattning Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns Last updated:

Algae report number 8, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2017 Sammanfattning Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns Last updated:

Algae report number 8, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, November 2018 Sammanfattning Artidiversiteten var hög på flertalet stationer i Västerhavet. De totala cellantalen var däremot relativt låga. Kiselalger dominerade, och framför allt släktet Pseudo-nitzschia*, som Last updated:

Algae report number 7, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 7, October 2018 Sammanfattning Artdiversiteten var relativt stor i Kattegatt och vid Släggö vid Skagerraks kust. De totala cellantalen var låga, och de talrikaste arterna var dinoflagellaten Prorocentrum compressum Last updated:

Algae report number 6, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6, September 2018 Sammanfattning Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt Last updated:

Algae report number 5, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, September 2018 Sammanfattning Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön Last updated: