Algae report number 6, 2023

ReportsOceanography
the surface. 13 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat, baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar, presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs satellitövervakning av cyanobakterieblomningar Last updated:

Algae report number 5, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2023 Sammanfattning Diversiteten och de totala cellantalen var generellt låga vid samtliga stationer i västerhavet. Små celler dominerade överlag i antal vilket är vanligt på våren i västerhavet. Vid Å17 Last updated:

Algae report number 4, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2023 Sammanfattning Vid Å17 i yttre Skagerrak var växtplanktondiversiteten hög med den för fisk potentiellt skadliga flagellaten Pseudochattonella*, kiselalgen Guinardia delicatula och cryptomonadales som Last updated:

Algae report number 3, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2023 Sammanfattning Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak Last updated:

Algae report number 2, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2023 Sammanfattning Vårblomningen var främst igång i Kattegatt, med höga cellantal av framför allt kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira nordenskioeldii. Även klorofylltopparna vid Fladen Last updated:

Algae report number 1, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2023 Sammanfattning I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2023

ReportsOceanography
Baltic. More information about the algal situation can be found in the AlgAware-report for July (https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter.). The next regular monitoring cruise carried out by SMHI on board R/V Svea is planned between 10th – 16th of August, starting and finishing in Last updated:

Algae report number 6 part 2, 2013

ReportsOceanography
The AlgAware report No 6 is divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June was divided in two cruises. This report presents phytoplankton analyses from the southern Baltic Sea and the Swedish West coast. Last updated:

Algae report number 10, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10 October 2022 Sammanfattning Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Last updated:

Algae report number 11, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11 November 2022 Sammanfattning Diversiteten och de totala cellantal av växtplankton var relativt höga vid flertalet stationer i Västerhavet. Enda undantaget var vid Å17 där det totala cellantalet var lågt Last updated: