Algae report number 10, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2016 Sammanfattning Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i Last updated:

Algae report number 4, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, May 2018 Sammanfattning De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom Å15 där de var högre än normalt. De Last updated:

Algae report number 3, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, April 2018 Sammanfattning De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger Last updated:

Algae report number 6, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6, June 2019 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga Last updated:

Algae report number 10, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, November 2017 Sammanfattning Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och Last updated:

Algae report number 8, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2015 Sammanfattning Det var relativt låg diversitet i planktonsamhällena i Skagerrak och Kattegatt. Nordsjökiselalgen Pseudosolenia calcar-avis fanns i varierande mängd i samtliga prover Last updated:

Algae report number 3, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2015 Sammanfattning På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Last updated:

Algae report number 2, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2015 Sammanfattning I provet från den yttre stationen Å17 i Skagerrak var cellkoncentrationen mycket låg. Detta beror troligtvis på att vårblomningen ännu inte kommit igång vilket bekräftades av de höga Last updated:

Algae report number 1, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2015 Sammanfattning Vårens kiselalgsblomning hade startat vid den södra Kattegattstationen Anholt E. Stormen Egon hindrade provtagning i Skagerrak under denna expedition och flertalet stationer i Last updated:

Algae report number 5, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2017 Sammanfattning Kiselalger dominerade i hela Västerhavet, men de totala celltätheterna var relativt låga. Klorofyllkoncentrationerna var något förhöjda i mitten av Å-snittet (Norra Skagerrak) för att Last updated: