Uppsalas temperaturserie

De meteorologiska observationerna i Uppsala inleddes 1722. Sedan dess har Uppsala förändrats och främst under det senaste seklet vuxit rejält i storlek och av den anledningen blivit varmare än den omgivande landsbygden. Mätplatsen har dessutom flyttats några gånger.

Observationerna har därför korrigerats för att få en så homogen mätserie som möjligt. Justeringen har gjorts så att temperaturerna ska motsvara förhållandena omedelbart utanför Uppsala, det vill säga den miljö där det nya astronomiska observatoriet byggdes 1853. I samband med den senaste flytten av mätplatsen i januari 1998, gjordes samtidiga mätningar vid den gamla mätplatsen i Observatorieparken under 2 år. Dessa har legat till grund för den korrektion av observationerna som gjorts från 1998. Staden har dock förtätats och vuxit en hel del sedan dess i området runt nuvarande mätplats. Den urbana värmeön har därför vuxit och påverkar i högre grad de mätningar som görs idag jämfört med vad som var fallet 1998. Jämförelser med mätningar i Marsta på landsbygden 9 km norr om Uppsala visar att värmeön under åren 2000-2010 ökade på platsen där temperaturen mäts idag till en nivå jämförbar med nivån i Observatorieparken 1981-1997. Årsmedeltemperaturen i Uppsala ligger sedan 2010 nästan 0,6 °C högre än den skulle gjort på samma plats i avsaknad av Uppsalas stadsvärmeö.

Före 1773 finns perioder då data saknas från Uppsala. Här har data främst från Risinge i Östergötland utnyttjats, men även data från Linköping, Bettna i Södermanland och från Stockholm har utnyttjats för att interpolera luckor i Uppsalaserien. Värdena före ca 1860 är mindre säkra, speciellt gäller detta data från 1700-talet.

Temperaturens långtidsvariation åskådliggörs med hjälp av två kurvor; den kraftigaste visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande 30-års medelvärden och den tunnare 10-årsmedelvärden. I början och slutet av tidsperioden baseras dock medelvärdena på färre år. Detta har markerats genom att kurvorna där övergår i streckade linjer.

Ladda hem dygnsvärden

De observerade värdena samt en homogeniserad och justerad dataserie kan laddas hem för egna studier.

Filen är komprimerad och innehåller både dataserien (dygnsvärden för perioden 1722-2022) som en textfil samt en filbeskrivning.
Värdena har bearbetats och ställts till SMHIs förfogande av Hans Bergström, Uppsala Universitet.

Uppsalas temperaturserie 1722-2022 (590 kB, zip)
 

Referens

Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252 (581 kB, pdf)