Om oss - Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs forskningsenhet för klimatmodellering. Vi studerar och informerar om klimatsystemet och de underliggande processerna samt klimatets svängningar och dess framtida utveckling globalt och regionalt. Våra främsta arbetsredskap är de globala och regionala klimatmodeller som vi också utvecklar.

Klimatscenario_glob

Forskningen vid Rossby Centre siktar på ökad kunskap om det framtida klimatet med fokus på samhällsnytta. Det innefattar klimatologiska, meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. I arbetet ingår en kedja av aktiviteter med modellutveckling, klimatsimuleringar och utvärdering av data för klimatstudier och klimattjänster vid SMHI, i Sverige och i Europa, klimatinformation, liksom tillämpning av modelldata för effekt- och anpassningsstudier.

Rossby Centre deltar i nationella och internationella projekt inom klimatmodellering, klimatforskning och tillämpning av klimatinformation.

Fakta och kunskap från vår forskning används vid beslut om åtgärder för att begränsa klimatpåverkande utsläpp för att minska negativa klimateffekter och konsekvenser för samhälle och naturmiljö, och för att i god tid planera och anpassa samhället till ett nytt, förändrat klimat.

Modeller simulerar klimatet

Rossby Centre utvecklar tredimensionella numeriska modeller av klimatsystemet. Modellerna är uppbyggda av matematiska beskrivningar av det fysikaliska samspelet mellan processer i klimatsystemet, och beskriver hur samspelet mellan atmosfär, hav, land och is ger varje plats på jorden sitt klimat. Klimatmodellerna verifieras mot observationer av klimatet fram till idag. Forskarna beräknar även hur robusta och tillförlitliga resultaten är vid olika antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser, för att öka användbarheten av resultaten.

Klimatscenarier görs med både globala och regionala klimatmodeller och är olika detaljerade på global, regional och lokal nivå. Klimatscenarierna kan användas som grund för samhällsnyttiga beslut och för vidare forskning.

Den regionala klimatmodellen som är aktuell på Rossby Centre är HARMONIE-Climate (HCLIM), som används för detaljerade klimatscenarier. Dessa inkluderar extrema händelser mycket mer realistiskt än vad som var möjligt i tidigare modeller. HCLIM kommer att byggas ut med kopplade versioner med havsmodeller och vegetationsprocesser. Den regionala atmosfärsmodellen RCA är på väg att fasas ut.

Rossby Centre har utvecklad en global klimatmodell EC-Earth3, som används för internationella projekt om den globala uppvärmningen. Underlag från EC-Earth3 ingår i den forskning som ligger till grund för de slutsatser som presenterades i den senaste rapporten från FNs  klimatpanel IPCC AR6. Nu utvecklas en ny global klimatsystemmodell, EC-EARTH4, i samarbete med ett konsortium av europeiska vädertjänster och universitet samt European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF).

Rossby Centre levererar alltså klimatkunskap, data och information som vetenskaplig grund för beslut. Detta görs i samarbete med andra grupper inom SMHI och i nationella och internationella projekt.