Vattenföring

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Vattenföring definieras som flödet av vatten genom en tvärsektion i vattendraget och anges vanligen som volym per tidsenhet, t ex m3/s. Vattenföringen i ett vattendrag beror förutom på avrinningsområdets storlek även på det geografiska läget i landet. I områden med hög nederbörd (de västra och norra delarna av Sverige, framför allt i fjällområdena) blir avrinningen hög och i områden med låg nederbörd (de sydligaste och östra områdena) blir avrinningen låg.

Avrinningen varierar under året och variationerna är olika för olika delar av landet. I norr är det högvatten i samband med snösmältning och lågvatten under vintern. I söder inträffar även högvatten på senhösten i samband med regn och här är det ofta lågvatten på sommaren pga hög avdunstning och/eller liten nederbörd. Stora sjöar och även stor sjöareal inom ett avrinningsområde har en dämpande effekt på flöden.

Mänskliga ingrepp, speciellt vattendragens reglering för vattenkraftproduktion, påverkar också mängden vatten i vattendragen. Framför allt i de stora älvarna med en omfattande utbyggnad har stora förändringar skett i förhållande till de naturliga förhållandena. I regleringsmagasinen sparas t ex vatten från vår, sommar och höst för att utnyttjas vintertid. Förutom att variationerna under året har ändrats, har i flera vattendrag den totala mängden vatten i vattendragen också ändrats. Vatten leds nu på många håll mellan olika ytvattensystem för att så effektivt som möjligt utnyttjas i vattenmagasin och kraftverk.

Bestämning av vattenföring

SMHI har runtom i landet cirka 230 mätstationer som mäter vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag. Vid huvuddelen av vattenföringsstationerna erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring, via en s k avbördningskurva fastställd för varje station. Avbördningskurvan erhålls genom att man utför vattenföringsmätningar vid olika vattenstånd. Vattenföringsmätningar utförs i regel med ADCP-instrument (Acoustic Doppler Current Profiler) eller flyglar.