Klimatindikator - havsvattenstånd

Havsvattenstånd mäts vid ett flertal stationer längs Sveriges kust.
Mätserierna är långa och därför intressanta ur ett klimatperspektiv.

En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att landisarna smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och därmed utvidgar sig. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet.

I Sverige påverkas det uppmätta havsvattenståndet av landhöjningen. I figuren har vi räknat bort landhöjningen för att se hur mycket världshaven stiger. På många håll i Sverige där landhöjningen är stor, exempelvis i Västerbottens kustland, kommer man i praktiken inte att uppleva att havet stiger, åtminstone inte under de närmsta decennierna, medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.

Havsvattenståndets förändring i centimeter, korrigerat för landhöjningen, sedan 1886.
Havsvattenståndets förändring i centimeter för 14 mätstationer sedan 1886. Diagrammet är korrigerat för landhöjningen. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp. Förstora Bild

Framtida havsnivåer

Den pågående klimatförändringen kommer att påverka havsnivåerna vilket i sin tur får betydelse för samhället. Läs mer om framtida havsnivåer.