IPCC - Nationell kontaktpunkt

SMHI är så kallad Focal Point i Sverige för IPCC. En Focal Point upprätthåller kontakterna gentemot IPCCs sekretariat i Genève. Ansvaret innebär också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet. Det kan vara som författare, granskare eller deltagande i workshops och andra möten. FNs klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är en mellanstatlig organisation som bildades av WMO och UNEP 1988. Panelen består av 195 stater och ett antal organisationer.

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en sjätte utvärderingsrapport. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där huvudrapporten ska formas.

Så ska Parisavtalet träda i kraft

I december 2015 enades världens länder i Paris om ett globalt klimatavtal. För att avtalet ska träda i kraft måste det ratificeras i respektive land. Nyligen tog två av de länder som släpper ut mest växthusgaser detta steg; Kina och USA. ”Det för oss en bra bit närmare målet”, menar Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI och nationell kontaktpunkt för IPCC.

Kontakt - Nationell kontaktpunkt IPCC

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en sjätte utvärderingsrapport. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där huvudrapporten ska formas.

Så ska Parisavtalet träda i kraft

I december 2015 enades världens länder i Paris om ett globalt klimatavtal. För att avtalet ska träda i kraft måste det ratificeras i respektive land. Nyligen tog två av de länder som släpper ut mest växthusgaser detta steg; Kina och USA. ”Det för oss en bra bit närmare målet”, menar Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI och nationell kontaktpunkt för IPCC.

Kontakt - Nationell kontaktpunkt IPCC

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Klimatförhandlingar

Om klimatförhandlingar

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.


 

Om klimatförhandlingar

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.


 

Resultat

Delrapport 1

Den 26 september 2013 presenterades den första delrapporten från IPCC AR5. Den behandlar den naturvetenskapliga grunden och beskriver hur den globala uppvärmningen fortsätter. Rapporten visar också att klimatförändringen till största delen kan knytas till människans aktiviteter.

Delrapport 2

Den 31 mars 2014 presenterades delrapport 2, som behandlar konsekvenserna av klimatets förändring och vad som krävs för att anpassa samhällen till klimateffekter som stigande havsytenivå och minskad mattillgång i vissa regioner.

Delrapport 3

Den 13 april 2014 presenterades delrapport 3. Rapporten handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. IPCC pekar på att trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader.

Klimatexperter berättar

Lars Bärring, Markku Rummukainen och Reino Abrahamsson är alla klimatexperter. Här berättar de om IPCCs syntesrapport och mötet i Köpenhamn, och beskriver vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till klimatförändringen.

Delrapport 1

Den 26 september 2013 presenterades den första delrapporten från IPCC AR5. Den behandlar den naturvetenskapliga grunden och beskriver hur den globala uppvärmningen fortsätter. Rapporten visar också att klimatförändringen till största delen kan knytas till människans aktiviteter.

Delrapport 2

Den 31 mars 2014 presenterades delrapport 2, som behandlar konsekvenserna av klimatets förändring och vad som krävs för att anpassa samhällen till klimateffekter som stigande havsytenivå och minskad mattillgång i vissa regioner.

Delrapport 3

Den 13 april 2014 presenterades delrapport 3. Rapporten handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. IPCC pekar på att trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader.

Klimatexperter berättar

Lars Bärring, Markku Rummukainen och Reino Abrahamsson är alla klimatexperter. Här berättar de om IPCCs syntesrapport och mötet i Köpenhamn, och beskriver vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till klimatförändringen.

Upptäck

Se klimatförändringar på nytt sätt

Global Weirding – ett nytt digitalt verktyg – ska göra det lättare att förstå budskapen från FN:s klimatpanels senaste utvärdering. Verktyget visar på konsekvenser av klimatförändringar och vad som kan begränsa global uppvärmning. Global Weirding bygger på grafik som presenterar tre framtidsscenarier med olika framtida globala temperaturökningar. Konsekvenserna i tid och rum av utsläppen i varje scenario samt åtgärder som kan begränsa utsläppen och temperaturökningen presenteras interaktivt och visuellt.

Se klimatförändringar på nytt sätt

Global Weirding – ett nytt digitalt verktyg – ska göra det lättare att förstå budskapen från FN:s klimatpanels senaste utvärdering. Verktyget visar på konsekvenser av klimatförändringar och vad som kan begränsa global uppvärmning. Global Weirding bygger på grafik som presenterar tre framtidsscenarier med olika framtida globala temperaturökningar. Konsekvenserna i tid och rum av utsläppen i varje scenario samt åtgärder som kan begränsa utsläppen och temperaturökningen presenteras interaktivt och visuellt.

Om FNs klimatpanel IPCC

IPCC

FNs klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FNs miljöorgan (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Så arbetar FNs klimatpanel

IPCC ska bidra med en vetenskaplig bild av klimatets förändring, de ska beskriva effekterna samt peka på möjliga åtgärder. Panelens slutsatser vänder sig främst till världens beslutsfattare och är avsedda att användas både nationellt och internationellt, bland annat i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention.

IPCCs femte utvärdering (AR5)

FNs klimatpanel (IPCC) publicerar 2013 och 2014 sin femte utvärdering av kunskapen om klimatets förändring (AR5, Assessment Report 5). Rapporten lämnas i form av tre delrapporter och en syntesrapport.
(Foto: Leila Mead/IISD)

IPCC

FNs klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FNs miljöorgan (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Så arbetar FNs klimatpanel

IPCC ska bidra med en vetenskaplig bild av klimatets förändring, de ska beskriva effekterna samt peka på möjliga åtgärder. Panelens slutsatser vänder sig främst till världens beslutsfattare och är avsedda att användas både nationellt och internationellt, bland annat i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention.

IPCCs femte utvärdering (AR5)

FNs klimatpanel (IPCC) publicerar 2013 och 2014 sin femte utvärdering av kunskapen om klimatets förändring (AR5, Assessment Report 5). Rapporten lämnas i form av tre delrapporter och en syntesrapport.
(Foto: Leila Mead/IISD)

WMO och UNEP

World Meteorological Organization, WMO

WMO är ett FN-organ för meteorologi. Organisationens uppgifter är att vara Förenta nationernas expertorganisation för meteorologiska frågor och att bistå organisationen och medlemsstaterna med meteorologisk sakkunskap.

Förenta nationernas miljöprogram, UNEP

UNEP (United Nations Environment Programme), är ett organ som samordnar Förenta nationernas (FN) miljöarbete.

World Meteorological Organization, WMO

WMO är ett FN-organ för meteorologi. Organisationens uppgifter är att vara Förenta nationernas expertorganisation för meteorologiska frågor och att bistå organisationen och medlemsstaterna med meteorologisk sakkunskap.

Förenta nationernas miljöprogram, UNEP

UNEP (United Nations Environment Programme), är ett organ som samordnar Förenta nationernas (FN) miljöarbete.