Miljöledning

Miljöfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av SMHIs ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin miljöledning enligt ISO 14001.

Märke för ISO 14001-certifiering
SMHI är certifierat enligt ISO 14001.

Riksdagen har satt som mål att SMHI ska vara en resurs i det svenska miljöarbetet. Vi har stort fokus på att både främja det nationella miljöarbete, som syftar till att Sverige ska uppfylla sina miljömål, och på att ständigt anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.

Baserat på en omfattande miljöutredning har vi fastställt en miljöpolicy för SMHI som har tre övergripande miljömål. För att ständigt förbättra miljöledningssystemet revideras arbetet regelbundet både av interna och externa certifieringsorgan.

Miljöledningsrapport 2016 (50 kB, pdf)

Miljöpolicy

SMHI ska bidra till en hållbar utveckling genom att med sin kompetens inom klimat- och miljöområdet vara en resurs i samhället och vara ett föredöme.

SMHIs miljöarbete ska vara en integrerad del i verksamheten och ständigt förbättras. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ inverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot att bidra till positiva indirekta miljöaspekter i samhället.

Lagstiftning och samhällets övriga miljökrav ska uppfyllas och intressenters efterfrågan inom miljöområdet ska tillfredsställas.

Medarbetarna erbjuds en kunskapsbas som möjliggör att miljöaspekter beaktas i det dagliga arbetet. Medarbetarnas aktiva engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras.

Vid upphandling av varor och tjänster ska miljöpåverkan beaktas med prioritet.

Vid planering av tjänsteresa ska alternativet resfria möten övervägas och miljöpåverkan alltid beaktas.

SMHIs interna arbete ska präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp. SMHI ska klimatkompensera utsläpp från tjänsteresor och energianvändning.

Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för alla intressenter inom och utom institutet.

SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

Miljömål

SMHI ska bidra till positiva indirekta miljöaspekter i samhället
Genom att indirekta miljöaspekter integreras i SMHIs verksamhet med syfte att SMHIs levererade beslutsunderlag skall bidra till minskad miljöpåverkan.

SMHI ska minska sin direkta miljöpåverkan
Genom att:

  • Öka andelen gröna anskaffningar och fasa ut miljöfarliga ämnen.
  • Minska miljöbelastningen från resor i tjänsten.
  • Minska resursförbrukningen.

SMHI ska ha ett väl fungerande och effektivt miljöledningssystem
Genom att:

  • Alla medarbetare har tillräcklig kunskapsnivå.
  • SMHI klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp.
  • SMHI är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar med ständiga förbättringar.

SMHI Norrköping är även Grönt kontor enligt Norrköpings kommuns kriterier.