Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande utvinning av råmaterial på Kriegers Flak

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1711/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss avseende Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1690/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 17 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten-förekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1291/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 15 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för vätgasanläggning vid Ovako i Hofors

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1513/14.1
Departement/Myndighet : Ovako Sweden AB
Besvarad datum: 6 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1743/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 3 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss Restaurering av Helgösjön i Vallentuna kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1680/14.1
Departement/Myndighet : WRS AB
Besvarad datum: 1 september 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt miljöbalken – Colabitoil inför tillståndsansökan enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1538/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 31 augusti 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt miljöbalken - Norrsundets Hamn inför tillståndsansökan enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1539/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 31 augusti 2021
Senast uppdaterad:

Avgränsningssamråd enligt kap 6 miljöbalken för en havsbaserad vindkraftspark, Sydkustens vind, i Skurups och Trelleborgs kommuners territorialhav

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1461/14.1
Departement/Myndighet : Kustvind AB
Besvarad datum: 31 augusti 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd avseende ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken - fiskpassage vid Järnadammen/Nykvarnsdammen i Moraån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1568/10.1
Departement/Myndighet : Södertälje kommun
Besvarad datum: 31 augusti 2021
Senast uppdaterad: