Sveriges huvudavrinningsområden

Sveriges vattendrag är indelade i ett antal huvudavrinningsområden. Dessa definierades 1908 av Hydrografiska byrån (SMHIs föregångare) som de vattendrag vars avrinningsområde vid mynningen i havet är minst 200 km2.

Numreringen av huvudavrinningsområdena börjar längst i norr med Torneälven (nummer 1) och slutar med Enningdalsälven (nummer 112) som mynnar i Idefjorden på gränsen mellan Sverige och Norge. Område 113 till och med 116 rinner av från Sverige till Norge. Gotlands huvudavrinningsområden fick nummer 117 och 118 och hela Öland fick ingå i nummer 119 även då det inte är ett huvudavrinningsområde utan bör räknas som ett kustområde.

Mellan huvudavrinningsområdena ligger så kallade kustområden. Dessa har fått en beteckning som baserats på de omgivande områdena, ex kustområdet mellan Torneälven, 1, och Keräsjoki, 2, betecknas kustområde 1/2. Kustområdena är vanligtvis mindre än 200 kvadratkilometer.

Den första karteringen av avrinningsområden gjordes med generalstabskartan som underlag. En ny kartering började 1980 med topografiska kartan som underlag. De gamla kartorna var i vissa avseenden osäkra i förhållanden till dagens kartor. Det innebär att några av de avrinningsområden som är klassade som huvudavrinningsområden har en areal som är mindre än 200 kvadratkilometer. För enkelhetens skull har de fått stå kvar som huvudavrinningsområden, dessa är 11 - Rosån, 16 - Jävreån, 46 - Nianån, 83 - Vieryndån, 94 - Råån, 118 - Snoderån (Gotland). 

Svensbyfjärden längst ned i Piteälven definierades som del av Bottenviken för ca 100 år sedan när huvudavrinningsområdena kartlades. Vid senare karteringar med SVAR 2016 har detta justerats och nu klassas Svensbyfjärden som en sjö. Detta innebär att mynningspunkten för huvudavrinningsområde nr 13 Piteälven flyttats ut till sundet mellan Svensbyfjärden och Inrefjärden. De ursprungliga huvudvattendragen 14 Lillpiteälven och 15 Rokån som bägge mynnar i Svensbyfjärden tillhör nu huvudavrinningsområde nr 13. Huvudavrinningsområde 14 och 15 upphör att finnas från och med SVAR 2016 och huvudavrinningsområde nr 13 ökar sin areal från 11 223 kvadratmeter till 12 279 kvadratmeter. 

I länken nedan finns en karta över Sveriges huvudavrinningsområde.

karta_Sveriges_huvudavrinningsområden