Höstens första frost

När klimatet förändras i Sverige är det tänkbart att tiden för kylans ankomst på hösten ändras. Ett mått på detta är att studera den tidpunkt då temperaturen går under noll. Detta kallar vi här "Höstens första frost".

Normalperioden 1961-1990

Ankomsten av den första frosten efter 1 juli följer det mönster som borde förväntas. Först ankommer frosten i fjällen och Norrlands inland och sist i landets sydliga och kustnära trakter.

En detalj, som kan vara värd att notera, är havets och de stora sjöarnas inverkan. Sommarens värme finns magasinerad i vattnet och förhindrar frost under en betydande tid.

Denna faktor finns med säkerhet med i spelet även för mindre sjöar men det syns inte i denna analys eftersom stationsnätet är relativt sett glest.

Analysen i fjällen är osäker.

Analyser av denna typ baserade på stationsdata påverkas av om enskilda stationer är placerade i mer eller mindre frostlänta lägen. Och också av om en station flyttas. Dessa faktorer kan orsaka en 'fläckighet' i analysen. Något som accentueras då differenser studeras, se nedan.

Antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. Genomsnitt för perioden 1961-1990 baserat på observationer från SMHIs stationer.
Antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. Genomsnitt för perioden 1961-1990 baserat på observationer från SMHIs stationer. Se tabell för att erhålla datum. Förstora Bild

Perioden 1991 - 2013

Efter 1990 har den första höstfrosten i genomsnitt anlänt senare. Det framgår att det övergripande mönstret är detsamma. För att förtydliga skillnaderna mellan de två perioderna har en differenskarta tagits fram, se nästa avsnitt.

Antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. Genomsnitt för perioden 1991-2013 baserat på observationer från SMHIs stationer.
Antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. Genomsnitt för perioden 1991-2013 baserat på observationer från SMHIs stationer. Se tabell för att erhålla datum. Förstora Bild

Differensen mellan perioderna

Allmänt har den första frosten på hösten kommit något senare i landet, men det finns några områden (blå) där höstfrosten kommit lite tidigare i genomsnitt under perioden 1991-2013 än vad den gjorde under normalperioden 1961-1990.

Emellertid är det bra med en viss försiktighet vad gäller tolkningen av enskilda små områden. Dessa är starkt beroende av stationernas placering (varmt eller kallt läge) och det har skett förflyttningar, framförallt den omfattande automatiseringen som skedde i mitten av 1990-talet.

Skillnad i antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. mellan perioderna 1991-2013 och 1961-1990. Baserat på observationer från SMHIs stationer.
Skillnad i antal dagar efter 1 juli då höstens första frost observerats. mellan perioderna 1991-2013 och 1961-1990. Baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild

Ser vi däremot till den övergripande bilden så framgår det att den första höstfrosten i allmänhet kom senare under den senare perioden.

Förändring över tiden

Första höstfrostens ankomst i genomsnitt för hela landet 1961-2013 baserat på ett stort antal stationer.
Tidpunkt för höstfrostens ankomst 1961-2013. Ett genomsnitt för hela landet baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild

Stapeldiagrammen visar antalet dagar efter den 1 juli då den första höstfrosten ankommer under åren 1961 till 2013. Tidpunkten varierar en del men den övergripande slutsatsen är att händelsen har förskjutits mot lite senare ankomst. Det syns ingen skillnad mellan landets olika delar.

Första höstfrostens ankomst i genomsnitt för norra Norrland 1961-2013 baserat på ett stort antal stationer.
Tidpunkt för höstfrostens ankomst 1961-2013. Ett genomsnitt för norra Norrland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Första höstfrostens ankomst i genomsnitt för södra Norrland 1961-2013 baserat på ett stort antal stationer.
Tidpunkt för höstfrostens ankomst 1961-2013. Ett genomsnitt för södra Norrland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Första höstfrostens ankomst i genomsnitt för Svealand 1961-2013 baserat på ett stort antal stationer.
Tidpunkt för höstfrostens ankomst 1961-2013. Ett genomsnitt för Svealand baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Första höstfrostens ankomst i genomsnitt för Götaland 1961-2013 baserat på ett stort antal stationer.
Tidpunkt för höstfrostens ankomst 1961-2013. Ett genomsnitt för Götaland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild