Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Träff för SIMAIR-användare

SMHI bjuder in användare av SIMAIR-systemet till årets användardagar, den 17-18 november. Programmet innehåller såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och hur vi vill utveckla SIMAIR, med ett tydligt fokus på erfarenhetsutbyte och …

Senast uppdaterad:

De flesta luftföroreningar minskar under kommande år

Ny forskning visar att de flesta luftföroreningar kommer att minska i Sverige under den kommande tioårsperioden. Det gäller särskilt de föroreningar som släpps ut i centrala Europa och som transporteras hit med luftens strömningar. Mindre utsläpp gör …

Senast uppdaterad:

Förbättrad modell presenteras på internationell konferens

Forskare från SMHI kommer att presentera nya framsteg på den internationella konferensen Harmo-14, som äger rum i Grekland den 2-6 oktober. Det är uppdateringen av BUM-modellen, som beräknar urbant haltbidrag till SIMAIR, som ska lyftas fram.

Senast uppdaterad:

Rapport om marknära ozon

Att förbättra prognoser för det skadliga marknära ozonet behandlas i en ny forskningsrapport, som också jämför mätningar och beräkningar. Arbetet har bedrivits vid SMHI och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

Senast uppdaterad:

Basåret 2008 är färdigt för beräkningar i SIMAIR

Nu är basåret 2008 redo att användas för beräkningar i SIMAIR. Det nya materialet bjuder på flera förändringar jämfört med tidigare basår.

- Hanteringen av punktkällor i den urbana miljön har förbättrats och SIMAIR 2008 …

Senast uppdaterad:

Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller på SMHI

Ett sextiotal europeiska forskare besöker nu SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

Senast uppdaterad:

Så mycket kostar utsläppen – nytt verktyg beräknar luftkvalitet och hälsa

Ett helt nytt verktyg gör det möjligt att bedöma hur utsläpp i luften påverkar människors hälsa och hur stora samhällskostnaderna blir. En studie visar på besparingar av storleksordningen hundra miljoner kronor per år genom omläggning av motorväg i stadsbebyggelse.

Senast uppdaterad:

Utsläpp i Europa orsakar marknära ozon

Ozon finns i atmosfären men bildas också ibland nära jordytan och kan då vara skadligt. Halterna av marknära ozon är periodvis höga, i Sverige gäller det särskilt under vår och sommar i sydvästra delen av landet. Nya beräkningar bekräftar att problemet framförallt orsakas av utsläpp från …

Senast uppdaterad:

Tidplan för basåret 2008

Det nya basåret för SIMAIR 2008 kommer vara färdigt under maj månad. Nytt för basåret 2008 är att det presenteras i koordinatsystemet SWEREF-99 och att kartorna får ett nytt och modernare utseende.

Senast uppdaterad: