Sök publikationer

SMHI Årsredovisning 2016

Årsredovisningar

Årsredovisning

 
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2016

RapporterOceanografi

Syrerapport 2016

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2016

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2015 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 58
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2017

RapporterOceanografi

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick utgå på grund av hårda vindar. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta, enbart artlistor och klorofylldiagram.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Evaluation of open sea boundary conditions for the coastal zone. A model study in the northern part of the Baltic Proper.

RapporterROOceanografi

Miljötillståndet i Sveriges kustvatten är starkt kopplat till tillståndet i det öppna havet på grund av det stora vattenutbytet mellan dessa. Det är därför viktigt att modeller utvecklade för kustzonens vatten har drivning från utsjön av god kvalitet med bra täckning i tid och rum samt med …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 55
Författare: Iréne Wåhlström, Kari Eilola, Moa Edman, Elin Almroth-Rosell
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1-2, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll och halterna av svavelväte var lägre än vid förra expeditionen i december. I norra delen av västra Gotlandsbassängen (BY31) påträffades svavelväte först vid 175 meter, i övriga delen påträffades svavelväte från djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet. Redovisning av ett regeringsuppdrag December 2016

RapporterKlimatologiKlimat

SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 40
Författare: Anna Bohman (Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR) vid Linköpings universitet, Lotta Andersson, SMHI och CSPR, Linköpings universitet samt Åsa Sjöström, SMHI.
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2016

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll, dock påträffades inga höga koncentrationer av svavelväte förutom i västra Gotlandsbassängen där svavelväte påträffades från djup överstigande 80 meter. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 60-70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2016

RapporterOceanografi

Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona orsakades till stor del av samma arter. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellater, framför allt i Kattegatt.

Det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår