Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 4-6, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 7, 2010

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Närsalthalterna i ytvattnet var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2010

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Ytnärsalthalterna var mycket låga i Skagerrak. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat och silikat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och silikat som även …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: januari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2009

Ytnärsalthalterna i Kattegatt var överlag låga pga. pågående blomning ovanför haloklinen. Förhöjda ytfosfathalter registrerades i egentliga Östersjön. Ett inflöde genom Öresund, beräknat till 35 km3, som pågick från 15:e november till 1:e december, har medfört syrehalter vid botten på över 6 ml/l i …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: december 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 47-48, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2009

Ytfosfathalten var högre än normalt i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och östra och södra Östersjön. Silikathalten var mycket över den normala i Skagerrak. Ytsalthalten i Västerhavet var mycket lägre än normalt. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2009 - Syrgaskartering i Östersjön

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Syrefria områden (påverkade av svavelväte) påträffades i en femtedel (~22%) av Västra, Östra och Norra Gotlandsbassängerna och akut syrgasbrist (<2ml/l) påverkade omkring hälften (~48%) av bottenområdena. Utbredningen av syrefria bottnar var något lägre än 2008 medan utbredningen av akut syrebrist var i samma storleksordning som 2008. Sammantaget visar årets syrgaskartering att ~16% av Egentliga Östersjöns bottnar är utsatta för helt syrefria förhållanden och ~35% är påverkade av akut syrgasbrist.

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2009

Ytfosfathalten var högre än normalt i Kattegatt, Öresund och västra och södra Östersjön. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter omkring 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfanns, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-40, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2009

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Vattnet under haloklinen i västra Arkonabassängen var väl syresatt med halter på över 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra och …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: september 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad