Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 2, 2009

Höga maximavärden av klorofyllfluorescens samt integrerade (0-20 m) klorofyll a värden långt över medel indikerade att vårblomningen hade kommit i gång i Skagerrak och Kattegatt. Detta kunde också bekräftas vid analyserna av växtplanktonproverna, där det var relativt många arter av kiselalger men …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2009

Normalt låga vintervärden av klorofyll a uppmättes vid samtliga stationer i Västerhavet och i Östersjön. Ingen nämnvärd aktivitet observerades i växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön återfanns den potentiellt giftiga prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis* vid alla …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2008

Antalet arter var lågt och cellantalen var låga i Skagerrak och Kattegatt, vilket också ledde till låga klorofyllhalter. Ett fåtal av prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis*, som troligtvis transporterats dit med baltiska strömmen, observerades vid båda Kattegattstationerna och vid kuststationen …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp. och Skeletonema costatum complex.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp.* och Skeletonema costatum complex. Situationen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2008

I yttre Skagerrak var växtplanktonprovet relativt tunt med ungefär lika många arter av dinoflagellater som kiselalger. Även i Kattegatt var kiselalgsblomningen utpräglad. I Östersjön var det delvis lågsäsong i växtplanktonvärlden.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2008

Växtplanktonproverna var artrika både i yttre och inre Skagerrak och i Kattegatt, med dominans av kiselalger, och då framför allt släktet Pseudo-nitzschia spp. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis, som var en ny observerad art vid svenska västkusten hösten 2007, var nu tillbaka i måttliga mängder …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2008

I Skagerrak innehöll växtplanktonproverna få arter med låga cellantal. I Kattegatt var diversiteten låg, dock högre vid Anholt än vid N14. De integrerade (0-10 meter) klorofyll a-halterna var inom eller nära det normala för denna månad vid alla stationer i Skagerrak och Kattegatt, men det var några …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2008

Kiselalger dominerade växtplanktonproverna från både inre och yttre Skagerrak. Klorofyllfl uorescensmaxima i yttre Skagerrak orsakades av kiselalger och dinofl agellatsläktet Ceratium. I Kattegatt var växtplanktonfl oran fattig och klorofyll fluorescensen således låg.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2008

Höga fluorescens maxima observerades vid stationerna Å15 och Å17 i yttre Skagerrak och mångfalden av växtplankton var stor för detta område. Både vid Å17 och vid kuststationen Släggö, dominerade kiselalger. I Kattegatt var den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. vanlig, klorofyllhalterna var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad