Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp. och Skeletonema costatum complex.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp.* och Skeletonema costatum complex. Situationen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2008

I yttre Skagerrak var växtplanktonprovet relativt tunt med ungefär lika många arter av dinoflagellater som kiselalger. Även i Kattegatt var kiselalgsblomningen utpräglad. I Östersjön var det delvis lågsäsong i växtplanktonvärlden.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2008

Växtplanktonproverna var artrika både i yttre och inre Skagerrak och i Kattegatt, med dominans av kiselalger, och då framför allt släktet Pseudo-nitzschia spp. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis, som var en ny observerad art vid svenska västkusten hösten 2007, var nu tillbaka i måttliga mängder …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2008

I Skagerrak innehöll växtplanktonproverna få arter med låga cellantal. I Kattegatt var diversiteten låg, dock högre vid Anholt än vid N14. De integrerade (0-10 meter) klorofyll a-halterna var inom eller nära det normala för denna månad vid alla stationer i Skagerrak och Kattegatt, men det var några …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2008

Kiselalger dominerade växtplanktonproverna från både inre och yttre Skagerrak. Klorofyllfl uorescensmaxima i yttre Skagerrak orsakades av kiselalger och dinofl agellatsläktet Ceratium. I Kattegatt var växtplanktonfl oran fattig och klorofyll fluorescensen således låg.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2008

Höga fluorescens maxima observerades vid stationerna Å15 och Å17 i yttre Skagerrak och mångfalden av växtplankton var stor för detta område. Både vid Å17 och vid kuststationen Släggö, dominerade kiselalger. I Kattegatt var den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. vanlig, klorofyllhalterna var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2008

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2008

I Skagerrak var diversiteten låg vad det gäller växtplankton. I yttre Skagerrak var det bara små flagellerade arter som var vanliga, vid kusten var även några arter av kiselalger vanliga. Klorofyll a-halterna låg inom det normala för denna månad.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2008

Antalet arter var lågt och cellantalen var låga i Skagerrak och Kattegatt, vilket också ledde till låga klorofyllhalter. Ett fåtal av prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis*, som troligtvis transporterats dit med baltiska strömmen, observerades vid båda Kattegattstationerna och vid kuststationen …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad