Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 5, 2008

Höga fluorescens maxima observerades vid stationerna Å15 och Å17 i yttre Skagerrak och mångfalden av växtplankton var stor för detta område. Både vid Å17 och vid kuststationen Släggö, dominerade kiselalger. I Kattegatt var den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. vanlig, klorofyllhalterna var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2008

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2008

I Skagerrak var diversiteten låg vad det gäller växtplankton. I yttre Skagerrak var det bara små flagellerade arter som var vanliga, vid kusten var även några arter av kiselalger vanliga. Klorofyll a-halterna låg inom det normala för denna månad.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2008

Antalet arter var lågt och cellantalen var låga i Skagerrak och Kattegatt, vilket också ledde till låga klorofyllhalter. Ett fåtal av prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis*, som troligtvis transporterats dit med baltiska strömmen, observerades vid båda Kattegattstationerna och vid kuststationen …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2008

Vårblomningen var över i yttre Skagerrak vid tidpunkten för provtagningen, medan rester av den kunde skönjas vid Släggö. I Kattegatt observerades en utdragen vårblomning med dominans av kiselalger.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2008

Planktonsituationen präglades av låg diversitet i Skagerrak och Kattegatt. Generellt var det högst cellantal av små arter med flageller. Av kiselalgerna var Skeletonema costatum vanligast.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2007

Planktonproverna var mycket tunna i Skagerrak. Den enda arten som var någorlunda vanlig var kiselalgen Leptocylindrus danicus, vid Släggö. I Kattegatt var diversiteten högre än i Skagerrak, men cellantalen var ändå låga. Kiselalgerna Skeletonema costatum complex och Leptocylindrus danicus var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2007

Kiselalger dominerade planktonprover tagna i Skagerrak och Kattegatt. Leptocylindrus danicus var talrikast i Skagerrak och Skeletonema costatum complex i Kattegatt. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis observerades i Kattegatt. Den är känd för att orsaka fiskdöd i Kanadensiska fiskodlingar, genom …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2007

I Skagerrak och Kattegatt dominerade kiselalger proverna och Dactyliosolen fragilissimus, Leptocylindrus danicus och Cylindrotheca closterium hade störst cellantal. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis var vanlig i Kattegatt, en art som annars är mycket ovanlig i våra vatten. C. concavicornis är …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2007

Kiselalger dominerade proven i Skagerrak- och Kattegatt områdena. Ett fåtal celler av det potentiellt giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis observerades. De integrerade klorofyll a-värdena var låga i de båda områdena, vilket är normalt för årstiden. Vid BY2 i södra Östersjön, observerades en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad