Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 6, 2010

Planktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll höga koncentrationer av coccolithophoriden Emiliana huxleyi. Vid Skagerraks yttre station, Å17, dominerade Emiliana huxleyi helt. Vid de andra planktonstationerna var dominansen inte lika tydlig även om Emiliana huxleyi återfanns i höga tätheter …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juni 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2010

Vid provtagningstillfället i början av maj uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) till, för säsongen, normalt låga värden på samtliga stationer i Västerhavet. Planktonsamhället var relativt artrikt i Skagerrak, men med ofta låga cellantal. Endast ett fåtal kiselalgsarter återfanns och …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2010

Vid provtagningstillfället i mitten av april var artdiversiteten mycket låg vid växtplanktonstationerna i Skagerrak. Vid Å17, där växtplanktonen var talrikast en månad tidigare återfanns inga kiselalger, bara ciliater, små flagellater och dinoflagellater. I Kattegatt observerades många flera arter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2010

Växtplanktonproverna från station Å17 i yttre Skagerrak innehöll störst diversitet i Västerhavet vid provtagningarna i mitten av mars månad. I antal arter var kiselalgerna vanligast, och talrikast var kiselalgen Leptocylindrus danicus. Vid den kustnära stationen Släggö och vid Kattegatt-stationerna …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2010

Ovanligt höga klorofyllhalter och cellantal uppmättes i Västerhavet i mitten av februari. Fluorescens maxima återfanns på ca 10 meter på ett flertal stationer. Kiselalger dominerade proverna med framför allt arterna Skeletonema costatum, Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen och Thallassiosira …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2010

Ovanligt höga klorofyllhalter och cellantal uppmättes i Västerhavet i mitten av januari. Kiselalger dominerade proverna med framför allt arterna Skeletonema costatum, Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen och Thallassiosira nordenskioeldii. P. delicatissima-gruppen observerades över gränsvärdet …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2009

Kiselalgsblomning observerades i Skagerrak och Kattegatt och integrerade (0-20m) klorofyllvärden över medel för denna månad uppmättes vid Släggö, Anholt E och Fladen. Dominerande arter var kiselalgerna Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. I Östersjön var antalet arter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2009

Antalet arter, framför allt av kiselalger, var stora vid växtplanktonstationerna utanför den svenska västkusten en vecka in i oktober. Cellantalen var ganska låga, och troligtvis var det resterna efter en höstblomning som observerades. I Östersjön var cyanobakterien Aphanizomenon spp. vanlig vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2009

Det var kiselalgsblomning vid Skagerrak-kusten (Släggö) vid tidpunkten för den senaste provtagningen, den 22 augusti. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema costatum som fanns i höga cellantal, och det var generellt artrikt vid stationen. Klorofyllvärdet i ytan vid Släggö var något förhöjt, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2009

Diversiteten av växtplankton var överlag relativt låg i Skagerrak. Vid den kustnära stationen Släggö återfanns dock ett flertal arter med en dominans av både kiselalgen Pseudo-nitzschia och dinoflagellaten Prorocentrum micans. Vattenmassan var relativt omblandad och endast vid den västligaste …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad