Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 13, 2010

Generellt sätt återfanns få celler vid samtliga stationer vilket är normalt för säsongen. I Skagerrak återfanns trots allt relativt många arter men endast ett fåtal individer av varje sort. Kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia återfanns i höga tätheter vid Skagerraks yttre station (Å17) samt vid båda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2010

Den största skillnaden mellan växtplanktonproverna från Skagerrak och Kattegatt var den stora förekomsten av kiselalgerna Pseudosolenia calcar-avis och Pseudo-nitzschia spp. i Kattegatt. Arterna fanns i Skagerrak också, men i små mängder. Dinoflagellaten Akashiwo sanguinea var vanlig vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2010

Artdiversiteten bland växtplankton var ganska hög både i Skagerrak och i Kattegatt, men cellantalen var högre i Kattegatt-analyserna. Kiselalger dominerade i proverna och klorofyll a halterna låg inom medel vid samtliga stationer, fast de var lite förhöjda inom gränserna vid Å13 i Skagerrak och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2010

Vid provtagningstillfället i början av september uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Västerhavet till, för säsongen, normala värden på de flesta stationer. Enda undantagen var Släggö där värdena låg under det normala och Anholt E där värdena var något över det normala. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2010

En mer höstlik planktonflora med mer dinoflagellater observerades i växtplanktonproverna från Skagerrak. Detta var inte lika tydligt i Kattegatt. Relativt få arter och få celler återfanns på de ordinarie planktonstationerna i Skagerrak. Låga klorofyllfluorescensvärden runt 1-1,5 uppmättes vid de …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2010

Växtplanktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt var rätt stabil jämfört med provtagningsomgången tre veckor tidigare. Dock observerades inga klorofyllfluorscenstoppar av betydelse denna omgång. Bara vid W Landskrona på gränsen till Öresund togs ett extra prov på 15 meter på grund av en topp i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2010

En typisk sommarsituation observerades i växtplanktonproven från Skagerrak och Kattegatt. Få arter hittades, vanligast var dinoflagellatsläktet Ceratium med många arter och kiselalgerna Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus. Klorofyllfluorescenstoppar i yttre Skagerrak dominerades av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2010

Planktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll höga koncentrationer av coccolithophoriden Emiliana huxleyi. Vid Skagerraks yttre station, Å17, dominerade Emiliana huxleyi helt. Vid de andra planktonstationerna var dominansen inte lika tydlig även om Emiliana huxleyi återfanns i höga tätheter …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juni 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2010

Vid provtagningstillfället i början av maj uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) till, för säsongen, normalt låga värden på samtliga stationer i Västerhavet. Planktonsamhället var relativt artrikt i Skagerrak, men med ofta låga cellantal. Endast ett fåtal kiselalgsarter återfanns och …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2010

Vid provtagningstillfället i mitten av april var artdiversiteten mycket låg vid växtplanktonstationerna i Skagerrak. Vid Å17, där växtplanktonen var talrikast en månad tidigare återfanns inga kiselalger, bara ciliater, små flagellater och dinoflagellater. I Kattegatt observerades många flera arter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad