Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över Samråd angående förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Vilhelmina Kommun samt Samråd angående förslag till LIS-plan, Vilhelmina kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/395/10.1
Departement/Myndighet : Vilhelmina kommun
Besvarad datum: 19 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Baltic Pipe - planerad ny gasledning genom Östersjön - underrättelse från Danmark och Polen om gränsöverskridande miljökonsekvenser

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 19 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till spårlinje för Ostlänken genom de centrala delarna av Norrköpings kommun, delsträckan Loddby - Klinga

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/392/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Begäran om omprövning av Mark- och miljööverdomstolens beslut rörande Mälarens vattenhushållning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/134/10.1
Departement/Myndighet : Kammarkollegiet
Besvarad datum: 15 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd inför ansökan om nytt miljötillstånd för Säve Flygplats

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/460/10.1
Departement/Myndighet : Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB
Besvarad datum: 15 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Underlag och synpunkter vid översyn av översiktsplan för Gotlands kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2599/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gotlands län
Besvarad datum: 14 mars 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/342/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/81/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs Stad
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående täktansökan avseende del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4 på Gotland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/453/14.1
Departement/Myndighet : Ewen Miljökonsult
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2234/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Stockholms län
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad: