Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Forsby kraftverk – Samrådsunderlag för ansökan om tillstånd för vattenkraftverk i Svartån, Västerås kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/771/10.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum: 22 april 2016
Senast uppdaterad:

Förstärkningsåtgärd av väg 810 genom Vuollerim centrum i Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/679/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 15 april 2016
Senast uppdaterad:

Utrivning av dammbyggnad, Sågdammen i Svärdsjöån, Falu kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/640/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 12 april 2016
Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Halen, Olofströms kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/544/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad datum: 30 mars 2016
Senast uppdaterad:

Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 – 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2553/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 21 mars 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten samt lägga ned och bibehålla elkablar i Kalmarsund, Mörbylånga och Torsås kommuner, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/468/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad datum: 21 mars 2016
Senast uppdaterad:

Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1658/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 3 mars 2016
Senast uppdaterad:

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2549/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 29 februari 2016
Senast uppdaterad:

Statem. on Consult. according to the Espoo Conv. Prot. on the Maritime Spatial Plan for territorial sea and excl. economic zone of the Rep. of Latvia incl. Strategic Environmental Impact Assessment

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/133/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 22 februari 2016
Senast uppdaterad:

Anläggning av E6.20 Hisingsleden södra delen och Halvors länk. I Göteborgs stad, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/256/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 februari 2016
Senast uppdaterad: