Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd inför prövning av vattenverksamhet för ny vägförbindelse över Sävastån, Luleå och Bodens kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2066
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 november 2017
Senast uppdaterad:

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2021/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd ocg beredskap
Besvarad datum: 2 november 2017
Senast uppdaterad:

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1389/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 2 november 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om Sibro dämme och regleringen av Båven inför tillståndsansökan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1912/10.1
Departement/Myndighet : Nyköpings kommun
Besvarad datum: 27 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1474/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 27 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Underås, Södertälje

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1956/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 26 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1754/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 26 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – MOSAIC

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1374/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 24 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1917/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 19 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg E22 trafikplats Lund södra samt delen trafikplats Lund södra till trafikplats Råby och vattenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1890/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 oktober 2017
Senast uppdaterad: