Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över: Tillstånd för vattenverksamhet för rivning av befintligt dämme m.m. mellan sjöarna Båven och Lidsjön i Nyköpings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1664/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 18 mars 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande om avgränsningssamråd inför strategisk miljöbedömning av den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/456/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 15 mars 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över remissversion av Vattenvisionen 2019

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/481/14.1
Departement/Myndighet : RISE Research Institutes of Sweden AB
Besvarad datum: 4 mars 2019
Senast uppdaterad:

Kungörelse Mål nr M 8303-18 Kvarnholmen Utveckling AB har ansökt om tillstånd till anläggande av kaj m.m inom fastigheterna Sicklaön 38:1 och Sicklaön 37:40 i Nacka kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/338/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 1 mars 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Luleå centrum

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/373/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 1 mars 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag - Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien, Gäddeviksås i Tingsryds kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/141/10.1
Departement/Myndighet : Karlshamn Energi Vatten AB
Besvarad datum: 19 februari 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av rapporten Översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2173/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 14 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/210/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 12 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/210/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 12 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2256/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 17 januari 2019
Senast uppdaterad: