Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd Sjöreglering och vattenuttag vid Hornsjön-Löttorp, Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 208/1049/10.1
Departement/Myndighet : Structor Miljö Öst AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken(1998:808) för vattenverksamhet i samband med byggnation i stadsdelen Inre hamnen i centrala Norrköping, Norrköpings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1047/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/448/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 22 maj 2018
Senast uppdaterad:

Underrättelse enligt Esbokonventionen, utökning av hamnverksamhet i Köpenhamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1053/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 maj 2018
Senast uppdaterad:

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/920/10.1
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad datum: 14 maj 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av FGS personal, struktur för överföring av personalinformation mellan system

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1063/10.1
Departement/Myndighet : Riksarkivet
Besvarad datum: 11 maj 2018
Senast uppdaterad:

Anmälan om vattenverksamhet - våtmark på fastigheterna Ramlösa 5:2 och 5:3, Helsingborg kommun, dnr 535-11786-18 från Länsstyrelsen Skåne

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/935/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 9 maj 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande MKB för Hertsön och Lerbäcken i Luleå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/996/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 9 maj 2018
Senast uppdaterad:

Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/811/10.1
Departement/Myndighet : Formas
Besvarad datum: 8 maj 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över "Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/557/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Besvarad datum: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: