Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Underlagsrapport - miljöeffekter av vattenuttag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1704/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 31 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 3142-18 Region Gotland ansökt om tillstånd allmän vattenförsörjning bortledande ytvatten från Östersjön Gotlands Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1545/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 31 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Förordning om återanvändning av vatten - förslag från EU-kommissionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1439/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 30 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om Luleå kommuns kommuntäckande översiktsplan 2019

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1344/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 28 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Missiv till remiss av Gävleborgs regionala handlingsplan för grön infrastruktur

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1491/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 17 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse; samråd om detaljplan för Sjöbodar i Öckerö Hamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1445/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 15 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse; samråd om detaljplan för Tärnvägens industriområde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1444/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 15 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Vägledningar för klassificering av ekologisk status

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1205/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 14 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om förslag till havsplaner för Sverige, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/401/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 14 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av nytt dubbelspår delen Hallsberg-Stenkumla i Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner, Örebro län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1203/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 juli 2018
Senast uppdaterad: