Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 – Internationell utblick
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 May 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avseende utläggande av undervattenskabel m.m. på svensk kontinentalsockel i Östersjön
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/901/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad datum: 11 May 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för ändring av befintligt fast erosionsskydd vid Kustdammarna samt att utföra drift- och underhållsåtgärder i Lomma kustområde, Lomma kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2015/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 7 May 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan från Markbygden Net Väst AB om nätkoncession för linje
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/897/10.1
Departement/Myndighet : Energimarknadsinspektionen
Besvarad datum: 7 May 2015
Senast uppdaterad:
Statusrapport avseende Nationell metadataprofil, version 3.1.1
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/744/10.1
Departement/Myndighet : SIS Swedish Standards Institute
Besvarad datum: 7 May 2015
Senast uppdaterad:
Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 - fokusområden
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/700/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 4 May 2015
Senast uppdaterad:
Samråd om God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Havsmiljöförordningen (2010:1341)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/473/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 30 April 2015
Senast uppdaterad:
Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2010/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Besvarad datum: 30 April 2015
Senast uppdaterad:
Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2031/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Kalmar län
Besvarad datum: 30 April 2015
Senast uppdaterad:
Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2110/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västmanlands län
Besvarad datum: 30 April 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa