Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan från E.ON Vattenkraft Sverige AB om tillstånd för ombyggnad och effektivisering av Karlsunds kraftverk i Svartån, Örebro kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1336/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 29 August 2014
Senast uppdaterad: 29 augusti 2014
Rapporten Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1509/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 28 August 2014
Senast uppdaterad: 28 augusti 2014
Promemoria om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1252/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 28 August 2014
Senast uppdaterad: 28 augusti 2014
Västerås hamn – Underlag för kompletterande samråd. Hantering av muddermassor
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/950/10.1
Departement/Myndighet : Västerås stad
Besvarad datum: 25 August 2014
Senast uppdaterad: 25 augusti 2014
Förslag till vattenskyddsområde för Helgenäs och Edsåsen, Västerviks kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1342/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar län
Besvarad datum: 25 August 2014
Senast uppdaterad: 25 augusti 2014
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken angående uttags- och återföringsbrunnar för grundvatten på fastigheterna Stockholm Trollhättan 29-30-31-32 och 33
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1275/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 22 August 2014
Senast uppdaterad: 22 augusti 2014
Förslag avseende föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1392/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 15 August 2014
Senast uppdaterad: 15 augusti 2014
Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg och ombyggnad till mitträckesseparerad 2+1 väg, väg E4, delen Ullånger - Docksta i Kramfors kommun, Västernorrlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/1203/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 15 August 2014
Senast uppdaterad: 15 augusti 2014
Angående ansökan från Trafikverket om grundvattenbortledning, hamnverksamhet och annan verksamhet för byggande och drift av Förbifart Stockholm, Mål nr M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11, 1206-12
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/2369/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 15 August 2014
Senast uppdaterad: 15 augusti 2014
Förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten samt ändring av föreskrifter om miljörapport
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1268/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 13 August 2014
Senast uppdaterad: 13 augusti 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa