Vilken är den vanligaste lufttemperaturen?

Temperaturen varierar under dygnet och under året. Dessutom är inte alla år lika och Sverige är ett stort land med olika klimat. Här presenteras några exempel på vilka värden som lufttemperaturen har haft vid några platser i landet, i form av så kallade frekvensfördelningar.

Vi fick en fråga från våra meteorologkollegor vid SVT om temperaturerna var överrepresenterade strax över noll grader, med tanke på att snösmältningen sker vid noll grader.

Från flera av SMHIs automatstationer finns timvisa observationer sedan 1995/1996 där temperaturen ges med upplösningen en tiondels grad. Dessa serier med omkring tjugo års data ger cirka 20*365*24 = 175200 värden för varje station. 

Värdena kan enkelt plottas  i en figur som visar antalet observationer för varje tiondels grad.

Frekvensfördelning av lufttemperaturer
Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Gustavsfors, Värmland, Sala, Västmanland och Malmö, Skåne för åren 1996-2015. Förstora Bild

Våra kollegor på SVT fick sin undran bekräftad. För de två orterna med rejäla snösäsonger, Gustavsfors och Sala, finns en rejäl spik i frekvensfördelningen. I Malmö där snösäsongen i allmänhet är kort saknas spiken.

För stationerna där det nästintill alltid är en säker snösäsong är dessutom dessa temperaturer nära noll de vanligaste temperaturvärdena under året.

Detta avviker ganska mycket från årets medeltemperatur på dessa orter som ligger på omkring fem grader.

En annan spännande sak är att det mer allmänt finns två toppar i frekvensfördelningen. För Malmö (grön kurva) ligger de två topparna kring cirka tre respektive tolv grader.

Nu blev det givetvis så att vi även funderade på hur det kan se ut i Norrland. Och därför togs följande figur fram.

Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Naimakka och Vilhelmina
Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Naimakka och Vilhelmina (norra respektive södra Lappland) för åren 1996-2015. Förstora Bild

Även här är toppen vid noll grader den högsta och även här finns det två toppar. Svansen mot de lägre temperaturvärdena är dock större.

Summering

Luftens temperatur kan vara nära noll grader utan att det finns ett smältande snötäcke. Men ett smältande snötäcke har per definition en temperatur lika med noll och detta påverkar givetvis temperaturen i luften nära marken.

Vintertid när en varm luftmassa kommer in över snötäckt mark börjar snön att smälta och den varma luften nära marken kyls till temperaturer nära noll grader. Och temperaturerna nära noll består så länge som snösmältning pågår Det är detta som orsakar den topp vi ser i frekvensfördelningen.