Konsekvenser för Östersjön

Östersjön är det hav som tycks värmas upp allra snabbast i världen. Klimatförändringar kommer att innebära förändringar för Östersjöns egenskaper och rörelser.

Östersjöns egenskaper och rörelser beror dels på vattenutbytet med världshavet, som sker via förträngningar och trösklar vid de danska sunden, och dels på utflödet av färskvatten från landområdena. Vattenmassorna i Östersjön är indelade i bassänger som avgränsas av höga trösklar som sticker upp från havsbotten.

Olika vattenskikt

Eftersom saltare vatten är tyngre än sötare vatten är det vatten som strömmar in från Nordsjön förhållandevis tungt och tränger i första hand in i de lägsta djupen av den mycket varierande bottentopografin.

Ett stort utflöde av färskt vatten från älvarna i norra delarna av Östersjön skapar ett övre vattenskikt med låg salthalt och därmed också lättare vatten. Detta övre vattenskikt påverkas av vindarna och bildar ett välblandat övre lager medan de lägre delarna av Östersjön förblir skiktade.

Lagren skiljs åt av ett språngskikt där saltgradienten är så stor att omblandningen som skapas av vinden inte räcker till för att bryta upp skiktet. Syre från havsytan blandas bara in i det övre lagret.

Syretillförseln till det undre lagret kan endast ske via horisontellt inflöde av saltvatten från de danska sunden. Detta vatten kan vara syrerikt tack vare kontakt med havsytan i det grunda området vid Danmark.

Luftning vid saltvatteninflöden

Bottenvattnet i de djupa bassängerna luftas alltså bara vid stora saltvatteninflöden. Dessa händelser sker slumpmässigt med ett till flera års intervaller. De förekommer vanligast mellan november och januari men kan också ske under höst eller vår.

Dessa stora saltvatteninflöden föregås av östliga vindar under 20 till 30 dagar som följs av kraftiga västliga vindar med samma varaktighet.

Storskaliga atmosfäriska cirkulationen viktig

Vindförhållandena påverkas av den storskaliga atmosfäriska cirkulationen. Detsamma gäller för färskvatteninflödet eftersom en stark lufttrycksgradient över Nordatlanten ger starka västvindar som transporterar fukt som blir till nederbörd och avrinning i Östersjöområdet.

Den storskaliga regionala cirkulationen påverkas

Klimatstudier tyder på att den storskaliga regionala cirkulationen kan komma att bli påverkad av den globala uppvärmningen. Detta och en del andra faktorer förändrar de nederbörds- och vindförhållanden som styr färskvatten- och saltvatteninflödena till Östersjön.

För att kunna beräkna hur dessa förändringar påverkar Östersjön måste vi förstå de processer som styr flöden och tillstånd. Det är därför viktigt att studera de förändringar som observerats under en lång period och försöka beskriva dem i modeller. På så sätt kan man få en generell kunskap som kan nyttjas även i framtidsscenarier.

Den naturliga variationen kan förändras

Östersjön präglas av en naturlig variation på lång tidsskala. Östersjön kommer även i framtiden att präglas av denna, men klimatets förändring kan på sikt påverka variationens utseende.

Växt- och djurlivet påverkas

Vi vet alltså att förhållandena i Östersjön som till exempel havsis, syre, vattenstånd och salthalt förändras i ett varmare klimat. Men det finns idag ingen tillförlitlig kunskap för hur detta påverkar hela ekosystemet.

Just nu pågår forskning om hur näringskedjan i Östersjön kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Vilka fiskarter kommer att finnas i framtiden och hur kommer algblomning och utbredningen av de syrefria bottnarna att påverkas av ett varmare klimat?

Fisken påverkas av direkta faktorer som förändrad temperatur och salthalt, men även indirekt av tillgång till föda och rovdjur. Ett varmare klimat kan innebära förändringar i näringskedjan och att hela artbestånd försvinner.

Det finns redan nu rapporter om nya arter och förändringar i fiskbestånden, till exempel svärdfisk vid Bornholm och tonfisk i sydvästra Östersjön.

Forskningsrapport

Fler än 80 forskare från 12 länder sammanfattade år 2007 hur klimatförändringar påverkar hela Östersjöregionen. Bland annat har kunskapen om effekter på den marina miljön sammanställts.

SMHI var en av aktörerna i den vetenskapliga utvärderingen för Östersjöregionen som sammanfattar kunskap om historiskt, nuvarande och beräknat framtida klimat. Här presenteras hur utvecklingen kan komma att bli när det gäller klimatförändringens effekter för marin miljö, färskvattentillgång och ekosystem på land.

Scenarier för det framtida klimatet i Östersjöområdet innefattar betydande osäkerheter, främst beroende på hur stora de framtida utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Ett troligt framtidsperspektiv är enligt Östersjörapporten en uppvärmning de närmaste hundra åren på 3-5 grader i genomsnitt. Den största temperaturhöjningen uppstår sannolikt vintertid i östra och norra Östersjön och under sommartid i södra Östersjön. Även nederbörden förändras.

Ett varmare klimat leder till längre växtsäsong, kanske upp till 90 dagar längre per år mot idag. Rapporten pekar på att salthalten i havet kan komma att förändras, vilket har stor påverkan på djur- och växtliv i Östersjön. Förändrade mönster i nederbörd kan få negativ påverkan på övergödningen i Östersjön.

HELCOM - Climate Change in the Baltic Sea Area

HELCOM

BALTEX